WPKiW: miejsce aktywnego wypoczynku i atrakcja turystyczna regionu

Uchwalono program modernizacji parku w Chorzowie
Podczas dzisiejszej sesji Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka. Wyznacza on kierunki rozwoju parku, zasady zarządzania oraz kształtowania przestrzeni wraz ze wskazaniem projektów służących jego unowocześnieniu. Nadrzędnym celem tych działań jest trwała odnowa parku, przy zachowaniu jego unikalności i otwartego charakteru oraz zapewnienie mu silnej pozycji konkurencyjnej wobec innych obiektów o zbliżonej ofercie rekreacyjno-wypoczynkowej. Program ten wpisuje się w "Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 ", która m.in. akcentuje potrzebę "upowszechniania wśród społeczeństwa aktywnego stylu życie" oraz potrzebę "zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu".

W przyjętej wizji rozwoju, zawraca się uwagę na to, że park:

  • stanowi integralną, niepodzielną całość,
  • zarządzany jest w całości przez jeden podmiot,
  • lokalizowane są w nim wyłącznie funkcje wzmacniające jego parkowy charakter,
  • dysponuje rozległymi terenami, które ze względu na swój unikatowy charakter wymagają bezwzględnej ochrony,
  • stanowi miejsce realizowania się organizacji społecznych, regionalnych i lokalnych,
  • to przestrzeń o dominującym ruchu pieszym i rowerowym przy ograniczonym ruchu samochodowym,
  • funkcjonuje w sieci powiązań przestrzeni publicznych o zasięgu regionalnym.
Program zakłada, iż kluczowe znaczenie ma ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych parku oraz poprawa dostępności do terenów i urządzeń. W dziedzinie ekonomii uznano za niezbędne wzmocnienie i rozwój bazy ekonomicznej parku oraz podniesienie efektywności zarządzania. W dokumencie podkreślono konieczność dostosowania całorocznej oferty parku do różnych grup odbiorców, z zależności od wieku, zainteresowań, czy też miejsca zamieszkania. Program modernizacji zawiera 21 projektów, wśród których wymienia się modernizację Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, która obejmie m.in. rozbudowę pomieszczeń dla żyraf, lwów i słoni oraz budowę terrarium i egzotarium. Modernizacja Kąpieliska „Fala” sprawi, że zimą będzie funkcjonowało tam lodowisko. Śląskie Wesołe Miasteczko wzbogaci się o rollercoaster i inne urządzenia rekreacyjne. Na powierzchni około 10 ha przy ul. Złotej powstaną nowe parkingi. Przewiduje się, że w pierwszym etapie modernizacji parku, przypadającym na lata 2006 – 2008, przeznaczy się na ten cel ponad 100 mln zł, przy czym aż 44 mln zł kosztować będzie unowocześnienie Wesołego Miasteczka. Pieniądze pochodzić będą z budżetu Wojewódzkiego Śląskiego oraz ze źródeł zewnętrznych, w tym z pieniędzy jednostek samorządu terytorialnego.
Linki do stron zewnętrznych
Strona o modernizacji WPKiW
Programu Modernizacji WPKiW (pdf 1,2 MB)