Urzędy bez tajemnic i niespodzianek

Podsumowano akcję „Przejrzysta Polska” w regionie
Ta inicjatywa społeczna zorganizowana przez „Gazetę Wyborczą” ma na celu promowanie uczciwości i skuteczności w pracy urzędów na rzecz pobudzania aktywności obywatelskiej. W akcji uczestniczyły urzędy gmin i powiatów, które we współpracy z mieszkańcami chciały udoskonalić swe praktyki w administrowaniu, dążąc do wyeliminowania korupcji, różnych patologii oraz zapewnienia przejrzystości swych działań. Akcja trwała przez cały 2005 rok, a od lutego do października b.r. zorganizowano jej kontynuację dla laureatów. W jej trakcie urzędy realizowały zadania, które podporządkowane były zasadom dobrego rządzenia tj. przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, rozliczalności, fachowości oraz przewidywalności. Przedstawiciele urzędów uczestniczyli w szkoleniach, konsultacjach i konferencjach. W ubiegłym roku w edycji regionalnej akcji uczestniczyło 70 samorządów z województwa, w tej liczbie 42 zakwalifikowało się do tegorocznej akcji. Ostatecznie wzięło w niej udzuał 12 urzędów. Podczas podsumowania akcji odbyła się dyskusja na temat przejrzystości w pracach urzędów. W panelu uczestniczył członek Zarządu Województwa Marian Jarosz, wojewoda Tomasz Pietrzykowski, redaktor Józef Krzyk z katowickiej „Gazety Wyborczej”, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Czesław Martysz oraz etyk- ks. dr Grzegorz Polok. Uczestnicy koncentrowali się na zagadnieniach etycznych pracy urzędników, zasad ich kontroli i nadzoru oraz jasności procedur. Zdaniem Mariana Jarosza urzędy powinny obecnie przejść do aktywnych działań wykraczających poza ustawowe wymogi antykorupcyjne oraz zapisy związane z dostępem do informacji publicznej. Sprowadzać się one mogą do zachęcania mieszkańców do monitorowania pracy urzędów oraz ułatwiania im dostępu do informacji. Powinno sięto odbywać we współpracy z dziennikarzami. Urząd Marszałkowski może być przykładem realizacji takich działań. W ubiegłym roku wdrożono normę ISO. Trwają także prace nad wprowadzeniem Systemu Elektronicznej Komunikacji Publicznej – SEKAP. Ma on na celu stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej. W efekcie w 54 gminach i powiatach zwiększy się poziom wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji, a tym samym wzrośnie jakość i efektywność usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną. Podczas spotkania samorządy uczestniczące w akcji otrzymały specjalne certyfikaty. Wyróżniono także laureatów, do których należą urzędy miast i gmin: Boronów, Goleszów, Mysłowice, Ogrodzieniec, Piekary Śląskie, Rybnik oraz starostwo powiatowe w Żywcu.