Jak nadać przyspieszenie firmom w regionie?

W latach 2007 – 2013 prawie 400 mln euro skierowane zostanie na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy
W Katowicach odbyła się regionalna konferencja „Innowacyjność śląskich firm kluczem do sukcesu w globalnej gospodarce”. Organizatorem debaty była Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim. Otwierając obrady Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński powiedział, że przez wiele lat Górny Śląsk kojarzył się z przemysłem ciężkim – węglem i stalą. „Staramy się zmieniać ten wizerunek, bo region dysponuje wykwalifikowaną kadrą przemysłową i naukową oraz dużą grupą firm innowacyjnych, stale wprowadzających nowe produkty, nowe metody produkcji i zmiany w organizacji pracy. W latach 2001-2003 kilkaset osób było zaangażowanych przy opracowywaniu Regionalnej Strategii Innowacyjnej. Było to pionierskie przedsięwzięcie w kraju. Wybrano dziewięć obszarów priorytetowych działań zakładających powstanie: regionalnej sieci transferu technologii i promocji, regionalnego systemu informacji dla małych i średnich firm, regionalnego systemu finansowania MŚP w zakresie innowacji oraz wspieranie efektywnego wykorzystania możliwości rynkowych przez MŚP. Za istotne uznano ponadto: zmianę wizerunku regionu, rozwój kultury innowacyjnej, rozwój regionalnej gospodarki wspieranej klastrami technologicznymi, wzrost zdolności naukowo-badawczych i wreszcie – wspieranie rozwoju firm innowacyjnych” – mówił marszałek Janusz Moszyński. W kolejnym okresie programowania, przypadającym na lata 2007 – 2013, prawie 400 mln euro przeznaczone zostanie na wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Ponad 90 mln euro zostanie skierowanych na wsparcie inwestycji bezpośrednich i usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Ponadto 60 mln euro wspomoże wprowadzanie nowych technologii w MSP. Na wzmocnienie potencjału w sektorze badawczo-rozwojowym i struktur sieciowych na rzecz innowacji zostanie przeznaczone 74 mln euro. Podczas konferencji dyskutowano nad kierunkami przyspieszonego rozwoju śląskiej gospodarki, skutecznej komercjalizacji firm oraz nad właściwym wykorzystaniem potencjału pracowników. Jednostka Zarządzająca Regionalnym Systemem Innowacji w województwie śląskim jest kontynuacją projektu RIS-Silesia realizowanego w ramach 5. Programu Ramowego UE. Jej celem jest inicjowanie współpracy partnerskiej w regionie na rzecz rozwoju innowacji oraz promowanie nowych narzędzi wspierających innowacyjność.
Linki do stron zewnętrznych
Innobservator Silesia
Jednostka Zarządzająca RSI