Obradował RKS

Marszałek Janusz Moszyński prowadził obrady Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu.
RKS zarekomendował Zarządowi Województwa listę rankingową projektów złożonych w ramach Działania 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Przyjęto także stanowisko wyrażające protest przeciwko wstrzymaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz dotacji kapitałowej w ramach Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem tego programu jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez pomoc osobom podejmującym własną działalność gospodarczą. Obecnie ponad 330 nowo założonych firm pozyskało jednorazową dotację inwestycyjną, a kolejne ponad 300 miało je otrzymać w roku bieżącym. RKS wsparł także działania podejmowane przez Samorząd Województwa w celu ponownego uruchomienia Programu w regionie. Podczas spotkania przedstawiona została także bieżąca informacja na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 31 stycznia br. Program zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów, kolejno w dniu 7 lutego br. Radzie Ministrów, a następnie 14 lutego br. zostanie przesłany do Komisji Europejskiej w 1-szej z trzech tur wysyłania Programów. Według harmonogramu negocjacje z KE powinny zakończyć się w I połowie lipca br. Powinno to pozwolić na rozpoczęcie konkursów we wrześniu 2007r. Najważniejszą kwestią obecnie jest przygotowywanie rozporządzeń przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zwłaszcza w zakresie pomocy publicznej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Nominacje na członka RKS otrzymał Jacek Owczarek - dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego