Komunikat w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

22 marca 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wydał komunikat dotyczący trybu uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
Komunikat Marszałek Województwa Śląskiego przypomina, iż w związku z nowelizacją ustawy o ochronie środowiska (Dz. U. Nr 49, poz. 196 z 1994r. z późniejszymi zmianami) obowiązuje następujący tryb uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Od dnia 1 stycznia 1998r. jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, które wprowadzają substancje zanieczyszczające do powietrza atmosferycznego zobowiązane są do "ustalania we własnym zakresie i wnoszenia bez wezwania na rachunek Urzędu Marszałkowskiego opłat według stawek obowiązujących w dniu korzystania ze środowiska. Opłaty te należy wnosić do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału". Opłaty wnosić należy za substancje zanieczyszczające wprowadzane do powietrza w różnych procesach technologicznych, w tym także za energetyczne spalanie paliw, przeładunek benzyn silnikowych jak również za spalanie paliw w silnikach spalinowych samochodów. Obowiązujące od 1 stycznia 2001 r. jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza ustalone zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz zasuwanie drzew i krzewów (Dz. U. Nr 120/2000r., poz.1288). Na jednostkach organizacyjnych zobowiązanych do wnoszenia opłat ciąży obowiązek "prowadzenia aktualizowanej, co kwartał ewidencji zawierające wykaz rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz danych, na których podstawie określono te ilości". Informację zawierającą wykaz bez wezwania należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego, do końca miesiąca następującego po upływie kwartału. W podobny sposób został uregulowany ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592 ze zmianami) tryb ponoszenia opłat za umieszczanie odpadów na składowisku oraz za czas ich składowania. Opłaty te, wytwarzający odpady wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, w terminie do końca lutego następnego roku, w którym składowano odpady. Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Obowiązek uiszczania opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Opłaty należy wnosić na konto: Górnośląski Bank Gospodarczy II Oddział Katowice 15601111-22044-3670-1271, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46.