Sesja pod znakiem aglomeracji górnośląskiej

IV sesję Sejmiku Województwa Śląskiego zdominowała dyskusja na temat Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i koncepcji powstania aglomeracji śląskiej. Uczestniczyli w niej posłowie, prezydenci i burmistrzowie miast regionu
Związek Metropolitalny tworzy 14 miast na prawach powiatu. Pod koniec stycznia ich prezydenci przyjęli statut GZM oraz skierowali wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rejestrację Związku. Na obecnym etapie GZM stawia przed sobą m.in.: planowanie rozwoju, w tym wydawanie zaleceń dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności miast zrzeszonych w Związku, zarządzanie niektórymi drogami, w tym Drogową Trasa Średnicową. „Inicjatywa powołania GZM jest unikalna w skali kraju, tak jak unikalna jest konurbacja śląska. Rozpoczęła się procedura rejestracji Związku, która stworzy ramy prawne dla przyszłej ustawy o aglomeracji. Prace nad nią trwają już od dłuższego czasu ” – stwierdził marszałek Janusz Moszyński. Podczas dyskusji radni z subregionu częstochowskiego i bielskiego wyrażali obawy dotyczące marginalizacji obszarów leżących poza granicami przyszłej aglomeracji. Ich zdaniem jej powstanie negatywnie wpłynie na rozwój obszarów przez nich reprezentowanych. Z kolei reprezentanci samorządów z Zagłębia Dąbrowskiego, a także powiatu tarnogórskiego, mówili o konieczności rozszerzania granic aglomeracji. Odnosząc się do tych głosów marszałek Moszyński stwierdził, że powstanie aglomeracji śląskiej stwarza m.in. szanse na pozyskanie środków z Sektorowych Programów Operacyjnych, które nie są obecnie w zasięgu pojedynczych miast. „Silny ośrodek metropolitalny jest w stanie także skutecznie konkurować z innymi aglomeracjami europejskimi i krajowymi, a pozyskane w ten sposób inwestycje przyczynią się do rozwoju całego regionu.” – argumentował. Zdaniem zespołu ekspertów ds. opracowania ustawy o aglomeracji, powołanego przez Wojewodę Śląskiego, powinna ona dopuszczać możliwość wstępowania nowych miast do związku, a także na ich występowanie. Rozważane są dwa warianty ustawy o aglomeracji. Pierwszy z nich określałby ramy prawne wszystkich 12 krajowych obszarów metropolitalnych, a drugi odnosiłby się tylko do specyfiki aglomeracji śląskiej. Za tym drugim rozwiązaniem opowiada się Zarząd Województwa Śląskiego, gdyż nie ma w Polsce porównywalnej konurbacji miejskiej. Nieporównywalne są też problemy, z którymi borykają się miasta aglomeracji śląskiej. W kolejnym punkcie porządku obrad sesji marszałek Janusz Moszyński poinformował radnych o przyjęciu przez Zarząd Województwa projektów rekomendowanych do dodatkowego mechanizmu finansowego. Lista ta została uzgodniona z Wojewodą Śląskim. Przypomnijmy, że w wyniku analizy podziału środków dla 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013, Minister Rozwoju Regionalnego Grażyna Gęsicka, podjęła decyzję o stworzeniu dodatkowego mechanizmu finansowego skierowanego do regionów o najmniejszej szacunkowej alokacji per capita. Celem tej inicjatywy jest zmniejszenie dysproporcji pomiędzy regionami pod względem szacowanego wsparcia na 1 mieszkańca poprzez stworzenie dodatkowych możliwości realizacji przedsięwzięć o największym potencjale rozwojowym. Podyktowane to zostało również potrzebą wyrównania szans tym regionom, które borykają się ze specyficznymi problemami restrukturyzacji społeczno-gospodarczej na swoim obszarze, zwłaszcza z restrukturyzacją przemysłów tradycyjnych. Wytypowano województwa: łódzkie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie. Województwo Śląskie ma możliwość otrzymania, w ramach tego mechanizmu, dodatkowych około 200 mln euro na projekty o charakterze ponadregionalnym, mające kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu. Gorącą debatę wywołała przyszłość Stadionu Śląskiego. Mimo, że zabierający głos radni zgadzali się co do potrzeby kontynuacji prac nad unowocześnieniem tego największego obiektu sportowego w regionie, gorzkie komentarze dotyczyły dotychczasowej modernizacji, która toczy się od 1994 roku. Początkowo była ona realizowana z budżetu państwa, a od 1999 roku przez samorząd województwa, który przejął ten obiekt. „Stadion Śląski był budowany metodą chałupniczą.” - tak scharakteryzował radny Antoni Piechniczek prawie trzynastoletnie prace. Podkreślił jednak, że modernizacja musi być dokończona. „Stadion jest także kategorią czysto społeczną. To pomnik regionu. Śląsk w znacznej mierze kojarzy się ze Stadionem Śląskim, wybitnymi sportowcami, którzy tutaj grali” - argumentował Piechniczek. Zdaniem radnych problemem stadionu jest obecnie jego niewłaściwe zagospodarowanie. Przykładem może być tor żużlowy, zbudowany dużym nakładem, na którym ostatnia impreza odbyła się kilka lat temu. Innym problemem - zdaniem radnych - jest brak promocji oraz słaba aktywność na rzecz organizacji różnego rodzaju imprez sportowych i kulturalnych, które mogą przyciągnąć wielu uczestników z kraju i regionu. Wyjściem z tej trudnej sytuacji powinno być przyjęcie szczegółowego planu modernizacji oraz jego konsekwentna realizacja. Całkowity koszt unowocześnienia Stadionu Śląskiego realizowanego od 1994 roku wyniesie do 2009 roku 243, 24 mln zł, z czego samorząd województwa wyda łącznie 59,01 mln zł. Pozostała część budżetu to środki skarbu państwa – 159,55 mln zł oraz UKFIS – 24,46 mln zł. Zakres prac obejmuje kontynuację robót wykończeniowych i wyposażenie sali konferencyjno-sportowej w segmencie centralnym, realizacja kompleksu odnowy biologicznej oraz zagospodarowanie przestrzeni wschodniej przedpola stadionu. Planowane jest zadaszenie widowni wraz z przebudową - modernizacją wieży dyspozytorskiej i jej otoczenia. Koszt inwestycji wynosi 130 mln zł, w tym 96,25 mln stanowią środki samorządu województwa, a pozostałą część - Unii Europejskiej. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2008 roku. Członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk powiedział, że budowa zadaszenia będzie realizowana jednocześnie z wykonaniem podgrzewania płyty stadionu. Skrócona zostanie bieżnia, gdyż w obecnym kształcie nie jest ona funkcjonalna. Zamówiona zostanie wkrótce dokumentacja wykonawcza, bowiem dotychczasowe wyceny robót znacznie różniły się miedzy sobą. Dla pełnego wykorzystania obiektu prowadzone są rozmowy z klubami piłkarskimi, które są zainteresowane rozgrywaniem na nim meczy ligowych. Sejmik powołał dwie nowe komisje: Komisję ds. Rozwoju Samorządów i Promocji Regionu oraz Komisję ds. Polityki Gospodarczej.
Załączniki