Wizyta marszałka w Raciborzu.

Marszałek Janusz Moszyński spotkał się z samorządowcami powiatów raciborskiego i wodzisławskiego
Uczestniczyli w nim starostowie powiatów, prezydenci Raciborza i Wodzisławia, burmistrzowie, wójtowie, a także przewodniczący rad gmin i powiatów. Dyskusję zdominowała tematyka wykorzystania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Marszałek powiedział, że Województwo Śląskie - jako jedno z pierwszych pięciu w kraju - przekazało ostateczną wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Komitetowi Rady Ministrów. Zakończyła się już procedura ich akceptacji na szczeblu krajowym, która otwiera drogę do negocjacji między samorządem Województwa Śląskiego i Komisją Europejską. „Liczymy na to, że na przełomie września i października br. przystąpimy do procedur konkursowych” – stwierdził marszałek. Gospodarze spotkania przedstawili projekty kluczowe dla rozwoju powiatów raciborskiego i wodzisławskiego, które zostały uzgodnione w ramach subregionu. Zostaną one przedstawione do dofinansowania ze środków strukturalnych. Są to: „Uzupełnienie sieci dróg ruchu tranzytowego do autostrady A-1”, „Budowa systemu oczyszczalni i odprowadzania ścieków w gminach Dorzecza Górnej Odry”, „Rewitalizacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu”, Rozwój gospodarczy Ziemi Raciborskiej poprzez wzmacnianie funkcji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej”. Marszałek Janusz Moszyński uczestniczył także w sesji Rady Miasta Racibórz.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
  Sesja rady miejskiej Konferencja prasowa Prezentacja projektów