Promocja polskich towarów i usług we Francji

Zaprezentowano specyfikę rynku francuskiego i możliwości współpracy handlowej
26 marca 2001 w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja poświęcona promocji eksportu polskich towarów i usług na rynek francuski. W obradach uczestniczyli m.in. Minister Gospodarki Tadeusz Donocik, Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht, Radca Handlowy Ambasady RP we Francji Andrzej Szteliga, Wiceprezes Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej we Francji Paweł Zwierz oraz Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Jan Hoppe. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele firm zainteresowanych eksportem towarów i usług na rynek francuski, agencji rozwoju regionalnego, izb handlowych, inwestorów francuskich działających na terenie Województwa Śląskiego oraz reprezentanci współpracujących z województwem regionów francuskich. Celem konferencji jest wzrost zainteresowania Francją jako rynkiem zbytu dla polskich towarów i usług. Podczas spotkania zaprezentowana została gospodarka i rynek francuski, jego specyfika oraz możliwości inwestycyjne. W ramach konferencji odbyły się spotkania tematyczne dotyczące sposobów finansowania, kwestii prawnych i podatkowych związanych z eksportem towarów i usług na rynek francuski oraz roli placówek dyplomatycznych i izb handlowych w promocji polskich towarów i usług na tym rynku. "Chcemy pokazać zawiłości prawa francuskiego oraz wprowadzić polskich przedsiębiorców w tajniki rynku francuskiego. Chcemy także zaprezentować partnerów wymiany handlowej oraz zapewnić pomoc przy wchodzeniu na ten rynek" - stwierdził Minister Szteliga podczas konferencji prasowej. Katowicka konferencja jest trzecim, po krakowskim i warszawskim, spotkaniem tego typu. Jej organizatorami była Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Zarząd Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo Gospodarki i Ambasada RP we Francji.