Atuty technologiczne regionu

Regionalny Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji zarekomendował Zarządowi Województwa listę kierunków rozwoju technologicznego Województwa do 2020 roku.
Są to przyszłościowe dla regionu kierunki rozwoju technologicznego. Zostały one określone w siedmiu obszarach tzw. specjalizacji technologicznych, obejmujących m.in. technologie informatyczne, biologię i medycynę, technologie dla górnictwa, energetyki, ochrony środowiska i metalurgii. Do przyjętych jako przyszłościowe dla regionu kierunków należą m.in. technologie informacyjne, teleinformacyjne i telekomunikacyjne, inzynieria biomedyczna, technologie budownictwa inteligentnego oraz energooszczędnego, nanotechnologie oraz optoelektronika i inteligentne systemy transportowe. Proponowana Zarządowi Województwa lista kierunków rozwoju technologicznego pozwoli efektywniej wykorzystać fundusze strukturalne przeznaczone na realizację działań w zakresie priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”. Stworzy także możliwość promowania współpracy między sferą badawczo-rozwojową a przemysłem w kluczowych dla regionu obszarach. Podczas posiedzenia poszerzono skład Komitetu o: Rafała Fulczyka - Wiceprezesa Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach i Sławomira Bednarka – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Częstochowy ds. Strategii Rozwoju Miasta. Obrady prowadził marszałek Województwa Janusz Moszyński. W skład Komitetu wchodzi dwudziestu przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych, związków samorządowych, środowisk gospodarczych oraz Samorządu Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Obrady prowadził marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński.

Załączniki