Dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

21 listopada 2000 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży na rok 2001
O dotacje mogą ubiegać się działające na terenie Województwa Śląskiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu, Okręgowe Związki Sportowe oraz Wojewódzkie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej posiadające osobowość prawną. Zgłoszone projekty powinny mieć zasięg wojewódzki lub ogólnopolski. Powinny promować poszczególne dyscypliny sportu poprzez organizację zawodów, imprez i turniejów sportowych. Projekty mogą obejmować organizację festiwali i zabaw rekreacyjnych oraz badania diagnostyczne młodzieży uzdolnionej sportowo. Przyszłoroczny konkurs projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu będzie już trzecim organizowanym przez Zarząd Województwa. W roku bieżącym na dofinansowanie 108 projektów przeznaczono 500 000 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Biurze ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok. 486, ul. Ligonia 46, Katowice) Zasady dofinansowania projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w roku 2001 zgłaszanych przez Stowarzyszenia Kultury Fizycznej (Kluby), Okręgowe Związki Sportowe oraz Wojewódzkie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. 1.Wnioski o dofinansowanie mogą składać : Stowarzyszenia Kultury Fizycznej ( Kluby), Okręgowe Związki Sportowe oraz Wojewódzkie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej posiadające osobowość prawną , których terenem działania jest Województwo Śląskie . 2. Zgłoszone do konkursu zadanie winno mieć zasięg wojewódzki (ponadpowiatowy) lub ogólnopolski oraz obejmować swym zakresem: -promowanie poszczególnych dyscyplin sportowych poprzez organizację zawodów , imprez i turniejów sportowych o zasięgu wojewódzkim (ponadpowiatowym) lub ogólnopolskim -organizacja festiwali gier i zabaw rekreacyjnych o zasięgu wojewódzkim (ponadpowiatowym) lub ogólnopolskim -badania diagnostyczne młodzieży uzdolnionej sportowo. Zgłoszone projekty do konkursu mogą dotyczyć wyłącznie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży. 3. Wnioski na 2001 winny być składane do Biura ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie : 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w gazecie codziennej "SPORT" obejmującej swym zasięgiem całe Województwo Śląskie. Wniosek niezgodny z tematem , niekompletny oraz złożony po terminie zostanie zwrócony wnioskodawcy. 4. O wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w & 2 decyduje corocznie Zarząd Województwa Śląskiego. 5. Decyzje dotyczące wyboru ofert i wysokości dofinansowania podejmuje Zarząd , po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Komisję Konkursową powołuje Zarząd Województwa Śląskiego, który również uchwala regulamin jej pracy. 6. O podjętych decyzjach dotyczących dofinansowania projektów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu wnioskodawcy powiadomieni będą pisemnie. Od decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego nie przysługuje odwołanie.


 


tagi: