Nauczyciele i metodycy rozmawiają o przyszłości doskonalenia zawodowego

Doskonalenie nauczycieli w kontekście wejścia do Unii Europejskiej
24 kwietnia 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Wojewoda Śląski prof. Wilibald Winkler wzięli udział w konferencji nt. doskonalenia nauczycieli w kontekście wejścia do Unii Europejskiej. Celem spotkania było przedstawienie wymagań stawianych przed systemem doskonalenia nauczycieli, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Dyskutowano także nad dostosowaniem systemu edukacyjnego do rynku pracy oraz sposobami podnoszenia aspiracji oświatowych i zawodowych absolwentów. "Kształcenie zawodowe nauczycieli powinno wyprzedzać system edukacji dostosowując wykształcenie dzieci i młodzieży do wymogów przyszłej, zjednoczonej Europy" - powiedział Marszałek Olbrycht w czasie otwarcia konferencji. Konferencję zorganizował Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach i Sekcja Regionalna Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". W spotkaniu oprócz nauczycieli i metodyków uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstw Edukacji Narodowej, samorządu terytorialnego i uczelni wyższych.