Projekt budżetu na 2008 rok

Po stronie dochodów zapisano 1,6 mld zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do roku bieżącego aż o 54 proc.
Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt budżetu Województwa Śląskiego na 2008 rok. Szacowane całkowite dochody Województwa w przyszłym roku wyniosą ponad 1,6 mld zł. Stanowi to wzrost w stosunku do tegorocznego planu dochodów ogółem aż o 54 proc. Wynika to z dużego wzrostu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne, w tym głównie w związku z przyznaniem Województwu dotacji rozwojowej. Wyższy niż w obecnym roku będzie także dochód z subwencji ogólnej. Zmniejszyły się natomiast dochody własne Województwa z planowanych 668 mln zł w bieżącym roku do 640 mln zł w przyszłym. Główną przyczyną jest obniżenie udziału Województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych. Wydatki zaplanowano na kwotę 1,8 mld zł. Największe środki zostaną skierowane na: transport i łączność (698,1 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (204,2 mln zł), kulturę fizyczną i sport (134,7 mln zł), zadania z zakresu polityki społecznej (139,3 mln zł), oświatę i wychowanie (121,4 mln zł), ochronę zdrowia (106,4 mln zł) oraz zadania w zakresie polityki społecznej, głównie związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (139,3 mln zł). Na administrację publiczną, w tym m.in. funkcjonowanie Biura w Brukseli, Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także promocję Województwa Ślaskiego planuje się wydać 113,9 mln zł. Do zadań budżetowych, których wykonanie pochłonie najwięcej wydatków, należy m.in. ponad 12 milionów zł na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Działania te będą realizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Szereg inwestycji związanych jest z infrastrukturą drogową i kolejową. Należy do nich zakup zakontraktowanych 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych (74,1 mln zł), wykonanie porozumienia w sprawie powierzenia gminom prowadzenia zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich (26 mln zł) oraz realizacja zadań inwestycyjnych oraz remontowych na drogach wojewódzkich i obiektach inżynierskich w ciągach tych dróg (170 mln zł). Kontynuowane będą również ważne dla naszego regionu prace związane z budową „Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice – Gliwice”, na odcinku Zabrze-Gliwice Na dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów osób projekt budżetu przewiduje 87 mln zł. Prawie 51 mln zł przeznaczonych zostało na zadania inwestycyjne i zakupy sprzętu specjalistycznego dla jednostek służby zdrowia. 108 mln zł wyniosą koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem placówek oświatowych. Znaczne wydatki, bo przekraczające 112,5 mln zł, pochłoną w przyszłym roku inwestycje związane ze sportem. Obejmują one: budowę zadaszenia widowni Stadionu Śląskiego w Chorzowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (35 mln zł) oraz realizację Regionalnego Programu Operacyjnego (ponad 77,5 mln zł). Deficyt budżetowy wyniesie 195,1 milionów złotych. Zostanie on pokryty ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 120 mln zł, planowanego kredytu bankowego w wysokości 54,1 mln zł oraz spłat rat udzielonych pożyczek w wysokości 21 milionów złotych. Będzie to kolejny prorozwojowy budżet Województwa. Z roku na rok przeznacza się bowiem około 50 proc. wydatków na inwestycję i zakupy inwestycyjne. Kolejną cechą charakterystyczną projektu jest jego ukierunkowanie na optymalne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej. Kontynuowane będą również działania mające na celu przyspieszenie prac związanych z przystosowaniem infrastruktury Województwa Śląskiego do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku.