24 kwietnia konferencja w ramach projektu „Silesia. 4Professionals”

 Konferencja. fot. arch. UMWS Radosław Kaźmierczak Konferencja. fot. arch. UMWS Radosław Kaźmierczak
Międzynarodowa konferencja połączona z debatą ekspercką

24 kwietnia 2024 w ramach projektu „Silesia. 4Professionals” („Śląskie. Dla Zawodowców”) odbędzie się międzynarodowa konferencja z uczestnictwem zagranicznego partnera projektu. Spotkanie połączone będzie z debatą ekspercką.

Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców - przedstawicieli różnych instytucji z regionu o charakterze edukacyjnym, oświatowym i gospodarczym. Z uwagi na uczestnictwo przedstawicieli różnych grup społecznych, organizacja międzynarodowej konferencji nabierze charakteru edukacyjno-naukowego. Uczestnikami konferencji będą również przedstawiciele partnera zagranicznego, którzy podzielą się własnymi doświadczeniami i korzyściami ze współpracy z Województwem Śląskim.

Celem wydarzenia jest wymiana poglądów i opinii ekspertów w zakresie kształcenia zawodowego oraz zaprezentowanie rezultatów wypracowanych w projekcie. Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z nowymi rozwiązaniami w zakresie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz powstałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów.

Zwieńczeniem spotkania będzie debata ekspercka, w której reprezentanci instytucji z sektora gospodarczego i publicznego. Poprzez merytoryczną dyskusję nad tezą związaną z obszarem kształcenia i szkolenia zawodowego, zaprezentują oni swoje opinie i doświadczenia w tym zakresie.

Osoby zainteresowanie wzięciem udziału w konferencji prosimy o kontakt pod adresem mailowym: monika.berger@slaskie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (32) 77 44 769.

Udział w konferencji uzależniony jest od ilości wolnych miejsc.

Termin: 24 kwietnia 2024 r.

Czas: 10.00 - 12.00 (2h) 

Miejsce:  Aula Górna w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, ul. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice


English below:

International conference combined with expert debate – April 24, 2024

On April 24, 2024, as part of the "Silesia. 4Professionals” there will be an international conference with the participation of the foreign partner of the project along with an expert debate.

The conference will be addressed to a wide audience of representatives of various educational, educational and economic institutions from the region. Due to the participation of representatives of various social groups, the organization of the international conference will also acquire an educational and scientific character. The conference participants will also include representatives of the foreign partner who will share information own experiences and benefits from cooperation with the Silesian Voivodeship.

The aim of the event is to exchange views and opinions of experts in the field of vocational education and to present the results developed in the project. During the conference, participants will have the opportunity to learn about new solutions in the field of interinstitutional cooperation and the created educational tool for students.

The meeting will culminate in an expert debate in which representatives of institutions from the economic and public sectors. Through a substantive discussion on the thesis related to the area of vocational education and training, they will present their opinions and experiences in this area.

If you are interested in taking part in the conference, please contact us by e-mail: monika.berger@slaskie.pl or by phone at (32) 77 44 769.

Participation in the conference depends on the number of available places.