Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących pomocy społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs ofert dotyczących pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
W jego wyniku 146 wniosków złożonych przez 107 organizacji z Województwa Śląskiego otrzyma dotacje na łączną sumę 2 077 027zł. Tegoroczny konkurs z zakresu pomocy społecznej przewidywał dotacje dla dwóch programów celowych. Pierwszy program jest skierowany na pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej. Dotacje otrzymały projekty wspierające osoby dotknięte ubóstwem oraz bezrobociem. Program obejmuje również działania interwencyjne, profilaktyczne oraz rozwijające pomoc społeczną. Celem drugiego programu jest wspieranie i promocja rodziny oraz tworzenie systemów współpracy na rzecz jej rozwoju. W konkursie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotacje przyznano projektom edukacyjnym oraz działaniom wspierającym osoby zajmujące się pomocą dzieciom z rodzin alkoholowych oraz integrujące środowiska samopomocowe. O dotacje ubiegać się mogły podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz działające non-profit. Rozpatrywano projekty o zasięgu ponadlokalnym, z min. 30% udziałem środków własnych organizacji. Komisja konkursowa rozpatrzyła 293 wnioski. Przy podejmowaniu decyzji brano pod uwagę wartość merytoryczną zadania, zgodność z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, przewidywaną skuteczność, możliwości realizacji projektu przez wnioskodawcę (zasoby ludzkie, baza materialna) oraz rekomendacje udzielone organizacji przez inne podmioty.
Załączniki
Program celowy na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej
Program wsparcia rodziny w województwie śląskim ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych
Program rozwoju edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej
Program wspierania i integracji środowisk samopomocowych działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Program budowania systemu wsparcia dla osób zajmujących się pomocą dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym