Pieniądze z funduszu Phare dla powodzian

Zarząd Województwa Śląskiego postanowił przeznaczyć 17,5 mln euro pochodzących ze środków funduszu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza na pomoc dla powodzian
Fundusze pochodzące z Programu Phare 2000 przeznaczone były na realizacje projektu "Droga do lotniska Katowice w Pyrzowicach". Zarząd Województwa biorąc pod uwagę straty spowodowane skutkami powodzi w regionie postanowił dokonać przeniesienia środków. Kwota ta powiększy budżet Specjalnego Programu Phare Komisji Europejskiej przeznaczonego na usuwanie skutków powodzi. Obecnie budżet ten wynosi 15 mln euro. Zebrane środki podzielone zostaną równo pomiędzy sześć województw dotkniętych klęską. Zostaną one przeznaczone na odbudowę infrastruktury w gminach. Przy podziale środków zastosowane zostaną uproszczone procedury ubiegania się o dotacje, nie będzie także wymagane współfinansowanie ze strony beneficjenta. Finansowanie obejmie projekty o wartości do 300 tys. euro. "Zarząd Województwa uznał, iż w obecnej sytuacji pilniejsze staje się wygospodarowanie pieniędzy na pomoc dla powodzian. Tym niemniej nie rezygnujemy z drogi do Pyrzowic. Inwestycja ta zostanie tylko odsunięta w czasie" - stwierdził Marszałek Województwa Jan Olbrycht. Zgodnie z deklaracjami Rady Ministrów środki przeznaczone na pomoc powodzianom powinny zostać zrekompensowane w ramach Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002.