Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Krajem Morawsko-Śląskim

Podpisano porozumienie o współpracy międzyregionalnej
21 listopada 2001 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Hetman Kraju Morawsko-Śląskiego Evžen Tošenovský podpisali w Ostrawie porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska). Porozumienie zakłada wymianę doświadczeń, informacji i realizację przedsięwzięć w takich dziedzinach jak rozwój gospodarczy, kultura, sport, turystyka, ochrona środowiska naturalnego, transport i komunikacja, ochrona zdrowia, sprawy społeczne oraz restrukturyzacja przemysłu ciężkiego. Zarząd Województwa Śląskiego oraz Rada Kraju Morawsko-Śląskiego zamierzają wspierać inicjatywy gospodarcze, rozpowszechniać ideę partnerstwa pomiędzy podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami, instytucjami oraz zainteresowanymi szczeblami samorządu terytorialnego. Regiony będą wymieniać oferty gospodarcze i informacje prawne służące rozwijaniu współpracy gospodarczej. W dokumencie wyrażono wolę pogłębiania istniejących kontaktów oraz dążenie do utrwalenia współpracy i przyjaźni między mieszkańcami obu regionów. Współpraca posłuży również przygotowaniu Polski i Czech do przystąpienia do Unii Europejskiej Dla realizacji porozumienia utworzony zostanie Komitet Mieszany złożony z czterech przedstawicieli każdej ze stron, mający za zadanie opracowanie oraz kontrolę planu wspólnych działań. Porozumienie stanowi kontynuację umowy zawartej w grudniu 1997 pomiędzy województwem katowickim a Związkiem Miast i Gmin Powiatu Karwina.
Załączniki
Treść porozumienia
Kraj Morawsko-Śląski