Spotkanie Polsko–Niemieckiej Grupy Roboczej

W dniach 21–22 lutego 2002 odbyły się posiedzenia Polsko–Niemieckiej Grupy Roboczej ds. projektów gospodarczych
W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka oraz przedstawiciel Rządu Północnej Nadrenii–Westfalii dr Reinhard Send. Podczas spotkania omawiano m.in. kwestie związane z funkcjonowaniem komunikacji publicznej na terenie Województwa Śląskiego, restrukturyzacji przemysłu i zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Omówiono możliwości nawiązania współpracy między lotniskami obu regionów. Poruszono również zagadnienia dotyczące funkcjonowania Funduszu Poręczeń Kredytowych, Regionalnej Strategii Innowacyjności i utylizacji zasobów organicznych. Grupa robocza powstała na mocy porozumienia zawartego 1 września 2000 pomiędzy Województwem Śląskim a Północną Nadrenią–Westfalią. W jej skład wchodzą przedstawiciele władz obu stron. Spotkanie grupy roboczej było kolejnym etapem wspólnych działań pomiędzy regionami. Współdziałanie z Północną Nadrenią–Westfalią jest jednym z priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Śląskiego.