Podsumowano działalność Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej

Komisja zajmie się budową bazy informacyjnej, wspieraniem procesów restrukturyzacji oraz lobbingiem na rzecz wysokiej jakości środowiska przestrzennego
Prace komisji koncentrują się na gospodarce przestrzennej Województwa Śląskiego. W roku 2001 jej prace dotyczyły m.in. zagospodarowania terenu lotniska Katowice w Pyrzowicach oraz walorów przyrodniczych regionu. Komisja przeprowadziła także konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną Województwa Śląskiego. W roku 2002 Wojewódzka Komisja Urbanistyczno–Architektoniczna zamierza zwrócić szczególną uwagę na problematykę zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w Województwie Śląskim. Tereny poprzemysłowe powinny być postrzegane nie tylko jako zagrożenie rozwoju ale przede wszystkim jako szansa dla rozwoju regionu i źródło tworzenia nowych wartości – podkreślono w czasie pracy komisji. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno–Architektoniczna jest organem doradczym Zarządu Województwa Śląskiego w sprawach zagospodarowania przestrzennego. Powołana została w lipcu 2000. Członkami komisji są specjaliści w dziedzinie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego.