Ogłoszono konkurs stypendialny

2 000 zł miesięcznie – stypendium w dziedzinie kultury
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił zasady przyznawania stypendiów w dziedzinie kultury. W roku 2002 kwotę 2000 zł brutto miesięcznie otrzyma sześciu stypendystów. Pieniądze wypłacane będą w okresie od 1 lipca do 31 grudnia br. Stypendia otrzymają osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz Województwa Śląskiego. Kandydaci powinni wykazać się dotychczasowym dorobkiem artystycznym lub naukowym oraz przedstawić propozycje wykorzystania stypendium. Otrzymujący dotacje zobowiązany zostanie do przedstawienia wyników prac oraz sprawozdania z wykonania programu. Wniosek powinien zawierać także plan i cel pracy w okresie pobierania stypendium oraz termin jej zakończenia. Do rozpatrzenia zgłoszeń powołana zostanie komisja. Wnioski o przyznanie stypendium składać można w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, tel. +48(32) 20 78 485, w terminie do 29 maja 2002. W roku 2002 stypendia w dziedzinie kultury przyznane zostaną po raz pierwszy. Liczbę stypendiów, ich wysokość oraz czas trwania ustalać będzie corocznie Zarząd Województwa Śląskiego.
Załączniki
Zasady przyznawania stypendiów