Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących pomocy społecznej

1,5 mln zł na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W wyniku konkursu 100 organizacji z Województwa Śląskiego otrzyma dotacje na łączną sumę 1 479 800 zł. Wsparcie otrzyma 138 wniosków dotyczących osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wychowawczej, osób niepełnosprawnych chcących uzyskać zatrudnienie, aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od alkoholu, pomocy psychospołecznej dzieciom z rodzin alkoholowych na obszarach wiejskich oraz wspierania i integracji środowisk samopomocowych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Województwa Śląskiego. W ramach tegorocznego konkursu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło 313 wniosków. Przy ich ocenie komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. innowacyjność proponowanych rozwiązań, zasięg terytorialny zadania, rekomendacje udzielone organizacji przez inne podmioty, wkład własny zgłaszającego oraz możliwości realizacji zadania przez podmiot (w tym zasoby ludzkie i bazę materialną), a także przedstawioną kalkulację kosztów realizacji.
Załączniki
Lista dofinansowanych projektów