Konkurs na stanowisko Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich

6 listopada 2000 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
Regulamin konkursu:
Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
1. Wymagania kwalifikacyjne: · Wykształcenie wyższe kierunkowe związane ze znajomością zagadnień stanowiących przedmiot działalności Wydziału · Praktyczna i teoretyczna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostek administracji samorządowej · Zdolności organizacyjne oraz znajomość współczesnych technik zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi, a także umiejętność korzystania z nowoczesnych form przekazu informacji · Doświadczenie i znajomość problemów województwa, potwierdzona udziałem w realizacji przedsięwzięć o charakterze regionalnym · Minimum 3 - letni staż pacy na stanowiskach kierowniczych, preferowane będzie doświadczenie i udokumentowana aktywność w różnych dziedzinach gospodarki i administracji publicznej · Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 2. Wymagane dokumenty: · List motywacyjny, CV, kwestionariusz osobowy · Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje oraz przebieg pracy zawodowej · Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym · Propozycje organizacji i funkcjonowania Wydziału, a także prezentacja własnego programu przedsięwzięć skierowanych na realizację zadań będących przedmiotem działalności Wydziału · Oświadczenie o gotowości podjęcia pracy bezpośrednio po zakończeniu postępowania konkursowego 3. Miejsce i termin składania ofert: · Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich" składać należy w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, w sekretariacie Dyrektora Generalnego, pok. 369 · Szczegółowe informacje dotyczące postępowania konkursowego uzyskać można w Biurze Obsługi Zarządu, pok. 392, tel. ( 032 ) 255-41-61 wew. 392 4. Złożone oferty rozpatrzone zostaną przez Komisję Konkursową. Osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania powiadomione zostaną listem poleconym. Oferty odrzucone odesłane zostaną kandydatom na podane adresy zwrotne. 5. Zastrzega się prawo odrzucenia wszystkich złożonych ofert i kontynuowania postępowania konkursowego do czasu wyłonienia kandydata gwarantującego należyte kierowanie Wydziałem. 6. Termin składania ewentualnych nowych ofert oraz warunki uczestnictwa w konkursie zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia prasowego.


 


tagi: