Debatowano nad rozwojem terenów wiejskich

Problemy rozwoju terenów wiejskich w województwie były głównym tematem „Forum sołtysów Województwa Śląskiego”
Podczas spotkania poruszono kwestie związane z rozwojem rolnictwa oraz aktywizacją samorządu rolniczego na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Przedstawiono także projekt utworzenia Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Dyskusję nad śląską wsią zapoczątkowała zorganizowana w marcu 2002 konferencja „Aktywizacja obszarów wiejskich a rozwój rolnictwa ekologicznego”. Wnioski ze spotkań zostaną wykorzystane do wypracowania strategii rozwoju terenów wiejskich Województwa Śląskiego. Konferencja, nad którą patronat objął Marszałek Jan Olbrycht została zorganizowana przy współpracy ze Śląską Izbą Rolniczą.