Nabór partnera do projektu systemowego

Województwo Śląskie jako Lider Projektu Systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska, ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W naborze mogą brać udział zarówno podmioty z sektora finansów publicznych, jak i spoza sektora finansów publicznych, jednostki naukowe, stowarzyszenia oraz fundacje działające na rzecz nauki, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne lub techniczne oraz wspólnie z Liderem będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu, a także w jego realizacji.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu wspierającego rozwój technologiczny województwa śląskiego poprzez udzielaną pomoc stypendialną dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia innowacyjności regionu.

Proponowany zakres zadań dla Partnera:

 1. organizacja i przeprowadzenie eksperckiej oceny merytorycznej wniosków  o przyznanie stypendium uczestników studiów doktoranckich prowadzonych  w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej wpisujących się w kluczowy obszar technologiczny wskazany w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020, tj.:
  1. technologie medyczne (ochrony zdrowia);
  2. technologie dla energetyki i górnictwa;
  3. technologie dla ochrony środowiska;
  4. technologie informacyjne i telekomunikacyjne;
  5. produkcja i przetwarzanie materiałów;
  6. transport i infrastruktura transportowa;
  7. przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy;
  8. nanotechnologie i nanomateriały;
 2. wsparcie w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w projekcie;
 3. współpraca i konsultacje w trakcie realizacji przez Lidera Projektu praw i obowiązków wynikających z treści umowy stypendialnej;
 4. współpraca przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu;
 5. współuczestnictwo w procesie zarządzania projektem.  

Partner musi posiadać na terenie województwa śląskiego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu oraz prowadzić działalność zgodną z celami partnerstwa, w szczególności:

 • zapewniać kadrę posiadającą kwalifikacje do przeprowadzenia eksperckiej oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium, tj. - zgodnie z założeniem Lidera Projektu - posiadającą znaczną wiedzę oraz co najmniej stopień doktora w zakresie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej wpisującej się w dany kluczowy obszar technologiczny;
 • posiadać doświadczenie w realizacji projektów w obszarze, którego dotyczy projekt partnerski (niezależnie od źródła finansowania);
 • dysponować kadrą gwarantującą właściwą realizację projektu od strony organizacyjnej i finansowo-księgowej.

Oferty współpracy należy dostarczać osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice do 30 czerwca 2011 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu formularza do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 1 sierpnia 2011 roku.

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły dostępne są na stronie EFS