Porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim a Samorządowym Krajem Żylińskim

Podpisano porozumienie o współpracy międzyregionalnej
W dniu dzisiejszym Wicemarszałek Województwa Śląskiego Lucjan Kępka oraz Przewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego Jozef Tarčak podpisali w Żylinie porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim a Samorządowym Krajem Żylińskim (Republika Słowacka). W uroczystości podpisania uczestniczył także Członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Guła. Porozumienie zakłada wymianę doświadczeń oraz przedsięwzięć w dziedzinie rozwoju gospodarczego, kultury, sportu, turystyki, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska oraz polityki społecznej. Rozwijać się także będzie współpraca w zakresie integracji europejskiej. Samorząd Województwa Śląskiego oraz Kraju Żylińskiego zamierzają współpracować z samorządami, firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju stosunków między regionami. Będzie to się odbywało poprzez wymianę doświadczeń, wspieranie inicjatyw gospodarczych, rozwoju kontaktów między instytucjami oraz mieszkańcami obu regionów. "Podpisane porozumienie pozwoli na realizację wielu wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem regionalnym. Bardzo ważne będzie także wspólne wspieranie interesów naszych regionów w Unii Europejskiej." – powiedział podczas uroczystości Wicemarszałek Lucjan Kępka. "Oba regiony mają wiele uzupełniających się atutów, które wspólnie mogą podnieść ich znaczenie wśród regionów europejskich" – dodał. Dla realizacji porozumienia zostanie utworzona Komisja Mieszana złożona z pięciu przedstawicieli każdej ze stron. Ma ona za zadanie opracowanie oraz kontrolę planu wspólnych działań. Porozumienie stanowi kontynuację zawartej w 1997 roku umowy pomiędzy województwem bielskim a województwem żylińskim.
Załączniki