OWCA plus w sieci

Powstała strona internetowa poświęcona programowi OWCA Plus

Pod adresem www.owcaplus.pl publikowane są informacje dotyczące planowanych imprez finansowanych w ramach programu Owca Plus oraz relacje ze zrealizowanych już wydarzeń. Zamieszczono tam też informacje o samym programie, hodowli owiec w województwie śląskim oraz wyrobach z mleka owczego. Na stronie www zamieszczono także informacje nt. bioróżnorodności i turystyki na terenach objętych programem.

Strona przygotowana została przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań promujących i wspierających Program Owca Plus.


Program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus realizowany jest od 2007 roku. Jego nadrzędnym celem była ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności wskazanych terenów, poprzez przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec na wskazanych halach i polanach górskich oraz murawach kserotermicznych.

Po dwóch latach realizacji Programu zaobserwowano zahamowanie sukcesji wtórnej, zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych i pogłowia owiec oraz częściową zmianę składu runi w kierunku odbudowy bioróżnorodności. Znacznie wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz zainteresowanie pasterstwem i czynną ochroną przyrody wśród turystów. W 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego postanowił kontynuować realizację programu do roku 2014.

Program przewiduje ochronę najcenniejszych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz muraw kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej (wskazanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego) poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Na wspieranie zadań określonych w Programie w roku 2011 przeznaczona została z budżetu Województwa Śląskiego kwota w wysokości 600 tys. zł.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa programu