Przyznano stypendia w ramach projektu - Nauka drogą do sukcesu na Śląsku

Od 300 do 400 zł miesięcznie otrzyma 312 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach III edycji projektu

Projekt „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" skierowany jest do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju.

„Gratuluję wam wyników w nauce, szczególnie w dziedzinach tak istotnych z punktu widzenia rozwoju naszego regionu. To właśnie w nich upatrujemy szans związanych z przyszłością nauki i gospodarki województwa śląskiego. Te środki są po to, by ułatwić wam dostęp do nowych źródeł i wyrównywać szanse edukacyjne, byście mogli osiągnąć sukcesy, których wam życzę" - mówił wicemarszałek Mariusz Kleszczewski podczas podpisania umów z gronem stypendystów.

W III edycji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zarząd Województwa Śląskiego wyłonił grupę 312 stypendystów. Stypendia w wysokości od 300 zł do 400 zł miesięcznie finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie podlegać opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego zatrudnionego
w szkole ucznia po to, by pomóc stypendyście w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorować jego osiągnięcia edukacyjne.


Dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego dotychczas zaangażowano blisko dziewięć milionów złotych na wsparcie edukacyjnego rozwoju ponad 2000 uczniów.

Obecnie realizowana jest już III edycja projektu. Pierwsze stypendia przyznano w roku szkolnym 2008/2009. Jednocześnie osiągnięte rezultaty zdecydowanie przemawiają za kontynuacją projektu w latach kolejnych.

Następny nabór wniosków planowany jest na początek roku szkolnego 2012/2013, dlatego warto uzyskiwać wysokie wyniki w nauce już dziś.

Samorząd Województwa Śląskiego realizuje także dwa inne projekty systemowe z zakresu edukacji i nauki:

  • projekt Mam zawód - mam pracę w regionie
  • projekt DoktoRIS - program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska.

Wszystkie te projekty mają na celu długookresowe zapewnienie gospodarce regionu kadr niezbędnych dla jego dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Projekty są realizowane przez Samorząd Województwa Śląskiego jako beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowane przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.