Absolutorium dla Zarządu Województwa

32 radnych za – 7 przeciw
14 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął sprawozdanie Zarządu Województwa Śląskiego z wykonania budżetu za rok 2002 i udzielił absolutorium Zarządowi Województwa. Za udzieleniem absolutorium głosowało 32 radnych, a 7 było przeciw. Przedstawiając wykonanie budżetu za 2002 rok, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski podkreślił, że składa sprawozdanie z realizacji budżetu, który był wykonywany przez Zarząd Województwa I kadencji. Zdaniem Marszałka miniony rok nie był dla finansów samorządów okresem łatwym. „Województwo jak i inne jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza powiaty, nie miały ustabilizowanej sytuacji finansowej”. Budżet na 2002 rok uchwalono na poziomie 656,4 mln zł, natomiast wydatki przyjęto w wysokości 675,1 mln zł. Różnicę między wydatkami a przychodami Samorząd postanowił pokryć kredytem bankowym w wysokości 20 mln zł oraz z nadwyżki budżetowej za rok 2001. Dochody budżetu Województwa w 2002 roku zrealizowano w 95,8% (595 mln zł). Problemy związane z wykonaniem planu wynikły z niewystarczających dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych Województwa. Zmniejszeniu o 50% uległy środki przewidziane na inwestycje w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Zamiast zaplanowanych 191,4 mln. zł, region otrzymał 84,9 mln. zł. Innym problemem związanym z realizacją budżetu było zmniejszenie przez Ministerstwo Zdrowia kwoty dotacji na restrukturyzację zakładów opieki zdrowotnej z 4,2 mln do 1,7 mln. zł. Mimo cięć budżetowych związanych z kryzysem finansów publicznych państwa możliwe stało się wydatkowanie 2,5 mln zł na tę restrukturyzację przed końcem czerwca br. Ponadto, przedłużono realizację Kontraktu Wojewódzkiego do roku 2003, a na jego wykonanie przeznaczono 85,7 mln. zł. Charakterystyczne jest, iż w roku 2002 budżet ulegał wielu zmianom po stronie dochodów i wydatków. Aż 40 zmian dokonano na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów. Warto podkreślić, że w roku 2002 żadne województwo nie wykonało planu dochodów. Do porażek w realizacji budżetu Marszałek zaliczył m.in.: nieopracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz niepowołanie Śląskiej Organizacji Turystycznej. Ponadto, nie pozyskano z budżetu państwa środków na dostawę szynobusów. Udało się to dopiero w roku bieżącym. W związku z opóźnieniem wdrażania programu Phare 2000 nie został uruchomiony fundusz dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Za sukcesy w minionym roku można uznać, m.in.: zrealizowanie zadań Kontraktu Wojewódzkiego w 96,2%, przejęcie od skarbu państwa 459 ha terenów o wartości 26 mln zł wokół lotniska w Pyrzowicach, wprowadzenie biletu sieciowego ATP oraz odnowienie toru żużlowego na Stadionie Śląskim. Do sukcesów zaliczono także wygospodarowanie środków na udzielenie nieoprocentowanych pożyczek dla szpitali wojewódzkich w Istebnej, Jastrzębiu Zdroju i Sosnowcu. Od lipca 2002 roku funkcjonuje Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Pozytywną opinię na temat wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa. Poprawność jego wykonania potwierdziło także badanie NIK. Podczas obrad Sejmiku Marszałek Czarski uznał, że bilans otwarcia jest dla nowego Zarządu korzystny. Podczas sesji radni uchwalili przyjęcie przygotowanego przez Zarząd Województwa projektu "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". Ostateczny tekst dokumentu przedstawiony na sesji został opracowany po konsultacjach ze środowiskami samorządowymi, gospodarczymi oraz związkami zawodowymi. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 głosów, 14 było przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. Zgodnie z przyjętą uchwałą, strona samorządowa odpowiada za opracowanie propozycji poszczególnych projektów. Strona rządowa zabezpieczy środki finansowe. Projekt programu zostanie przekazany Radzie Ministrów.