Awans zawodowy nauczycieli Województwa Śląskiego

44 nauczycieli ze szkół i instytucji oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, pomyślnie przeszło procedurę awansu zawodowego

Dziś wręczono im akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystego wręczenia dokonał członek Zarządu Województwa Śląskiego Jerzy Gorzelik.

„Gratuluję Państwu kolejnego znaczącego kroku w karierze zawodowej. Żyjemy w czasach dynamicznych zmian w oświacie. Urząd marszałkowski stara się zapewnić warunki dostosowane do tych zmian, ale to przede wszystkim nauczyciele tworzą markę wojewódzkich placówek oświatowych i budują ich renomę. Dziękuję Państwu za zaangażowanie, ciągle samodoskonalenie oraz sumienną pracę oraz życzę wielu sukcesów i szybkiego zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego" - powiedział Jerzy Gorzelik.

Nauczyciele po otrzymaniu aktów mianowania złożyli uroczyste ślubowanie: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela na organie prowadzącym spoczywa obowiązek powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W skład każdej komisji wchodzi przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako przewodniczący, dyrektor szkoły, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dodatkowo na wniosek nauczyciela w skład komisji może zostać powołany przedstawiciel związku zawodowego.

Postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego wszczyna się na wniosek nauczyciela. Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciele mogą składać wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w terminie do 30 czerwca lub do 31 października roku, w którym uzyskają pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Postępowanie rozpoczyna się od analizy formalnej dokumentacji dołączonej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Jeżeli dokumentacja nie budzi zastrzeżeń pod względem formalnym, Zarząd Województwa Śląskiego powołuje komisję egzaminacyjną. W trakcie egzaminu nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji. Postępowanie kończy się w momencie wydania decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do 31 sierpnia 2012 r. przeprowadzone zostały 44 postępowania egzaminacyjne zakończone wydaniem zaświadczeń o zdaniu egzaminu. Tym samym 44 nauczycieli spełniło wymogi do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Akt nadania odbiera Maria Piotrowska-Bogalecka z Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu

Załączniki
tagi: