Województwo Śląskie przystąpiło do Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Podpisano porozumienie pomiędzy Województwem Śląskim i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznaniu środków oraz o warunkach i sposobach realizacji programu aktywizacji obszarów wiejskich
12 października br. Województwo Śląskie podpisało z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi porozumienie o przyznaniu środków oraz o warunkach i sposobach realizacji programu aktywizacji obszarów wiejskich. Równocześnie na posiedzeniu Krajowego Komitetu Sterującego dla Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich udzielona została akredytacja Regionalnemu Komitetowi Sterującemu w Województwie Śląskim. Przewodniczącym RKS został Marszałek Województwa Jan Olbrycht, Wiceprzewodniczącym Wicewojewoda Śląski Zygmunt Kucharczyk. W skład komitetu weszli Ryszard Osdarty - Wójt Gminy Wielowieś, Krzysztof Smela -Wójt Gminy Mykanów, Józef Bednarz - Wójt Gminy Milówka, Grzegorz Bryt - Wójt Gminy Lyski, Zbigniew Pańczyk - Starosta Gliwicki, Jacek Falfus - Starosta Bielski, Robert Nowak - przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej, Zenon Jeznach - przedstawiciel organizacji przedsiębiorców i pracodawców, Piotr Skrzypecki - Śląski Kurator Oświaty, Lucjan Kępka - Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa Śląskiego, Waldemar Jędrusiński - Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Dorota Szwajgier - przedstawiciel organizacji pozarządowej. Program wesprze główne elementy strategii rozwoju obszarów wiejskich. Będzie finansowany z budżetu państwa i środków Banku Światowego. Jego budżet określono na 269 mln USD. W Województwie Śląskim kwota dotacji wyniesie 1,1 mln USD i przeznaczona będzie na dofinansowanie rozwoju infrastruktury technicznej w gminach liczących do 15 tys. mieszkańców. Zakres projektów realizowanych w ramach programu obejmować może budowę wodociągów, budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, budowę gminnych wysypisk odpadów, budowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych. Rolę Sekretariatu Regionalnego Komitetu Sterującego pełni Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu. Biuro zajmuje się również koordynacją realizacji projektów i wnioskowania, analizę raportów z gmin i powiatów oraz sporządzania okresowych sprawozdań dla RKS. Dyrektorem biura jest Pan Grzegorz Domagalski - Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel. +48 (32) 20 78 843, e-mail: biuro.paow@silesia-region.pl


 


tagi: