Jesienna sesja Sejmiku

Przyjęcie Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 oraz uchwała dotyczącą powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego to niektóre z punktów listopadowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego

Jednym z istotnych tematów poniedziałkowej sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. Opracowanie, zatwierdzenie i realizacja Strategii Ochrony Przyrody ma przyczynić się do zachowania dziedzictwa przyrodniczego, zwłaszcza tych jego elementów i składników, za które Województwo Śląskie ponosi szczególną odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń.  Działania zapisane w Strategii będą prowadzone w „Dekadzie Różnorodności Biologicznej 2011-2020" proklamowanej przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych w październiku 2010 r. Strategia Ochrony Przyrody wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" i stanowi jej specjalistyczne rozwinięcie w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu. Zapewnienie ochrony przyrody poprzez kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju jest konstytucyjnym obowiązkiem obywateli i organów władzy publicznej.

Sejmik podjął także uchwałę w sprawie powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego. W związku z koniecznością zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania komunikacji publicznej w 2012 roku przyjęto model postępowania dla zagadnienia organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych o charakterze wojewódzkim organizowanych dotychczas przez związki i porozumienia międzygminne, gdy linie te obejmują swoim zasięgiem gminy niebędące członkami organizującego je związku lub porozumienia międzygminnego. W tym celu zaproponowano zainteresowanym gminom zawarcie z Województwem Śląskim umów dotyczących udzielenia pomocy finansowej (dotacji celowej) na rzecz Województwa Śląskiego na realizację tych przewozów. Po uzyskaniu zapewnienia finansowania przez zainteresowaną gminę Województwo Śląskie powierzy realizację tych przewozów jako zadania własnego obecnemu organizatorowi (związek lub porozumienie międzygminne). W roku 2013 obowiązywać będzie również model przyjęty w 2012 roku, dlatego koniecznym stało się przyjęcie przez Sejmik uchwały w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Podczas sesji radni zdecydowali również o przyjęciu Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Celem Programu jest budowanie relacji partnerstwa pomiędzy Województwem Śląskim a organizacjami pozarządowymi na rzecz wspierania społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Współpraca opierać się będzie  na zasadach partnerstwa, pomocniczości, efektywności, jawności, suwerenności stron oraz uczciwej konkurencji. Program obejmował będzie zadania uwzględniające zrównoważony rozwój poszczególnych subregionów Województwa, m.in. w takich dziedzinach jak przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja regionalnego rynku pracy, bezpieczeństwo publiczne, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, edukacja publiczna, ekologia, kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, promocja i ochrona zdrowia.

Od 9 grudnia samorządowa spółka Koleje Śląskie obejmie wszystkie połączenia w wojewódzkim ruchu pasażerskim. Podczas sesji prezes Marek Worach przedstawił radnym stan przygotowań do rozszerzenia działalności przewozowej spółki. Nowy rozkład jazdy będzie dla pasażerów korzystniejszy. Po torach będzie kursować średnio ok. 629 pociągów na dobę, co stanowi wzrost o ok. 10% w stosunku do obecnej pracy Kolei Śląskich oraz Przewozów Regionalnych. Na głównych liniach pociągi będą kursować regularnie do ½-1 godziny. Na bocznych natomiast co 1-2 godziny. Kolejną zmianą będzie przyspieszenie jazdy wielu pociągów. Jak zapewniał Marek Worach, wpływ na to będzie miał nowoczesny tabor oraz kształt rozkładu jazdy. W ten sposób czas dojazdu z Żywca do Częstochowy może zostać skrócony nawet o 45 minut, a z Katowic do Bielska-Białej do 1 godziny. W przyszłym roku Koleje Śląskie zamierzają wraz z KZKGOP wprowadzić w Aglomeracji Górnośląskiej  zintegrowany bilet w ramach Śląskiej Karty Usług Publicznych. Nie jest wykluczone, jak zapewniał Marek Worach, wprowadzenie podobnych rozwiązań w porozumieniu z samorządami spoza Aglomeracji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.