Z młodzieżą o Województwie i Unii

Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski spotkali się z młodzieżą zrzeszoną w Forum Młodych SLD w Sosnowcu.
Przed spotkaniem młodzi ludzie zwiedzili budynek Urzędu Wojewódzkiego. Podczas spotkania w Sali Błękitnej Marszałek Czarski przedstawił zakres kompetencji oraz priorytety działalności Urzędu Marszałkowskiego. Omówił także procedury towarzyszące obsłudze pomocowych środków unijnych, których pozyskiwanie jest jednym z głównych zadań Urzędu. Marszałek przekazał informację o dotychczasowym zagospodarowaniu na rozwój regionu kwoty 75 mln Euro pochodzącej z unijnych funduszy przedakcesyjnych. Obecnie przygotowywane są już projekty dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych, które staną się dostępne po przystąpieniu Polski do UE. Marszałek omówił także kroki, jakie samorząd wojewódzki podejmuje na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa i przemysłu ciężkiego. Wojewoda Lechosław Jarzębski mówił o powinnościach swojego urzędu wynikających z realizowania polityki rządu RP w regionie śląskim. Zapoznał uczestników spotkania z zakresem działalności Urzędu Wojewódzkiego oraz kompetencjami wojewody. Mówił także o współpracy z marszałkiem województwa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i innych sposobów łagodzenia skutków bezrobocia. Wojewoda podkreślił konieczność rozwijania sektora usług i drobnej wytwórczości podając przykłady udanych przedsięwzięć przedsiębiorców z Myszkowa. Mowa była także o zbliżającym się referendum i nader obiecującej przyszłości młodych ludzi, dla których początek zawodowej kariery będzie się zbiegał z zupełnie nowymi perspektywami ograniczonymi tylko odwagą, pomysłowością, talentem i wiedzą. Pytania z sali dotyczyły wielu zagadnień – od protokołu dyplomatycznego podczas przyjmowania zagranicznych gości poprzez funkcjonowanie transportu publicznego aż po fundusze europejskie i unijne referendum.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Spotkanie z Forum Młodych SLD w Sosnowcu  Spotkanie z młodzieżą Marszałka Michała Czarskiego oraz Wojewody Lechosława Jarzębskiego  Młodzież zrzeszona w Forum Młodych SLD w Sosnowcu