Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie

10 października 2000 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Kandydaci mogą zgłaszać swoje oferty do 15 listopada 2000 pod adresem Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego. Do rozpatrzenia kandydatur powołana zostanie komisja konkursowa
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
Regulamin konkursu: 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
 • znajomość co najmniej jednego języka obcego.
2. Preferowani będą kandydaci posiadający:
 • wiek 35-50 lat,
 • doświadczenie zawodowe związane z instytucjami kultury.
3. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 • podanie wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
 • koncepcję programową określającą warunki funkcjonowania muzeum,
 • odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, stopnie naukowe, kwalifikacje i staż pracy zawodowej,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • udokumentowane osiągnięcia zawodowe ze szczególnym uwzględnieniem działalności menedżerskiej,
 • do oferty mogą być dołączone opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "KONKURS" pod adresem: Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, pokój 480 III piętro (tel. 0-32/256-24-38) w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Do przeprowadzenia konkursu powołana została przez Zarząd Województwa Śląskiego komisja Konkursowa. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


 


tagi: