XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

9 października 2000 odbyła się XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas obrad podjęto m.in. uchwały dotyczące współpracy międzynarodowej i ochrony środowiska
9 października 2000 odbyła się XXV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas obrad podjęto m.in. uchwały w sprawie:
 • zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a departamentem Bas-Rhin (Republika Francuska)
 • opracowania "Kompleksowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej"
 • zmiany planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2000
 • wystąpienia do Wojewody Śląskiego o przekazanie Województwu Śląskiemu części Gmachu Sejmu Śląskiego
 • nadania statutu Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
 • wygaśnięcia mandatów Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego: Zygmunta Machnika (SLD), Marka Lewandowskiego (SLD), Antoniego Kobielusza (SLD).
Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego
Zarząd Województwa pomiędzy XXIV a XXV sesją Sejmiku Województwa Śląskiego obradował na 2 posiedzeniach, podczas których podjął następujące uchwały: w zakresie edukacji
 • ufundowano nagrodę rzeczową w postaci zestawu komputerowego dla zwycięzcy Konkursu pt.: Śląsk 2050 " Wizja pokoleniowa" ogłoszonego przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze w Katowicach,
w zakresie kultury
 • zatwierdzono regulamin Rady Programowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach,
 • postanowiono podać do publicznej wiadomości informację o ustanowieniu Nagród Marszałka Województwa Śląskiego dla Młodych Twórców oraz Nagród Marszałka za upowszechnianie kultury w Gazecie Wyborczej " edycja katowicka , bielska i częstochowska, na stronie internetowej Województwa Śląskiego (www.silesia-region.pl),
 • przyjęto regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie,
 • zatwierdzono skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu oraz zatwierdzono treść ogłoszenia o postępowaniu konkursowym,
w zakresie infrastruktury,
 • przyjęto projekt uchwały Sejmiku w spr. opracowania "Kompleksowego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski południowej",
w zakresie zdrowia
 • wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny sprzętu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. J. Gasińskiego w Tychach od Fundacji Szpitala Wojewódzkiego w Tychach "Amicus", Fundacji Pracowniczej Pro-Eko Elektrowni Łaziska, Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia KWK "Czeczot" w Miedźnej, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Rekmel" w Tychach i Carbo-Asecura S.A. w Tychach oraz zakup sprzętu o łącznej wartości 252.743,29 zł.,
 • postanowiono z dniem 30.09.br. cofnąć Andrzejowi Banasikowi powierzenie obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach Zdroju a z dniem 1.10.br. powołać Ewę Pruszkowską na ww. stanowisko,
 • wyrażono zgodę na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich w postaci dermatomu elektrycznego z kompletnym osprzętem (22.653 zł.), kardiomonitora stacjonarno-transportowego VIRIDIA (35.000 zł.) oraz zestawu do endoskopowego usuwania dysków (5.977 EURO),
 • udzielono Lidii Kwiecińskiej-Bożek pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności związanych z procedurą rejestracji Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie oraz zarządzania Zakładem do czasu powołania dyrektora, z dniem 30.09.br. odwołano Zdzisława Świerczyńskiego ze stanowiska dyrektora Kolumny Transportu Sanitarnego w Kłobucku,
w zakresie budżetu
 • przyjęto projekt uchwały Sejmiku w spr. wydania opinii dot. przedłożonych przez Wojewodę Śląskiego zasad i kryteriów podziału środków na dofinansowanie w roku 2001 inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne,
 • dokonano zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu środków między paragrafami na ogólną kwotę 417.712zł. w związku z koniecznością dostosowania ich do planu potrzeb w dz.87 " Kultura fizyczna i sport" 200.000 zł., dz. 89 " Różna działalność " 127.500 zł., dz. 91 " Administracja państwowa i samorządowa - 90.212 zł.,
w zakresie geodezji
 • przyjęto projekt uchwały Sejmiku dot. dokonania zmian w planie finansowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 • przystąpiono do wykonania planu rezerwowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2000 zgodnie z "Harmonogramem wydatków planu rezerwowego " par.36 modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych",
w zakresie promocji zawarto umowy:
 • ze Śląskim Klubem Turystyki Kajakowej Neptun w Żorach na dofinansowanie Ogólnopolskich Spływów Kajakowych,
 • ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Górnośląski w Bytomiu na dofinansowanie Akcji Lato,
 • z Regionalną Fundacją Turystyki i Krajoznawstwa PTTK na dofinansowanie Młodzieżowej Szkoły Turystyki Górskiej,
 • z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Częstochowie na częściową refundację kosztów VII Zlotu Campingu i Caravaningu,
 • z Górnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Katowicach na dofinansowanie kosztów obchodów jubileuszu 35-lecia Koła PTTK "Cisza" przy Polskim Związku Głuchych,
w zakresie mienia
 • przyjęto projekt uchwały Sejmiku w spr. wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Śląskiego o przekazanie Województwu Śląskiemu mienia Skarbu Państwa stanowiącego udział ½ w prawie własności budynku położonego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej i Ligonia będącego siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
w zakresie współpracy międzynarodowej
 • przyjęto projekt Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Województwem Borsod " Abauj " Zemplen (Republika Węgierska). Postanowiono projekt porozumienia przedłożyć do zaopiniowania przez Komisję Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przesłać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu uzyskania zgody na zawarcia porozumienia , w zakresie rynku pracy
 • podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego i Programem Rozwoju Zawodowego Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych dot. instytucjonalizacji Modelu Przystosowania Przemysłowego.