Dotacje ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Regionalny Komitet Sterujący określił termin i zasady składania wniosków na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych na terenach wiejskich
26 stycznia 2001 Regionalny Komitet Sterujący ds. Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich określił zasady przyznawania dotacji na realizację projektów infrastrukturalnych. O dotacje mogą ubiegać się gminy wiejskie oraz miejskie mające mniej niż 15.000 mieszkańców. Każdy z potencjalnych beneficjentów może złożyć tylko jeden wniosek. Przy ocenie projektów pod uwagę wzięta zostanie sytuacja społeczno-gospodarcza gminy, znaczenie społeczno-gospodarczego projektu oraz przewidywane efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku jego realizacji. Warunkiem będzie także finansowanie projektu ze środków własnych gminy w przedziale 50"70% jego wartości oraz zgodność z celami określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Wnioski należy składać do 15 marca 2001 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Regionalny w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.
KRYTERIA OCENY WNIOSKU INWESTYCYJNEGO O DOTACJĘ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PROGRAMU
I. Sytuacja społeczno-ekonomiczna beneficjenta max 30pkt (ograniczona zdolność endogenicznego rozwoju)
  • za każde rozpoczęte 0,5 % wzrostu stopy bezrobocia powyżej 10 % - 1 punkt: max 15pkt
  • za każde rozpoczęte 20 zł *wskaźnika "G" poniżej 400 zł / mieszkańca - 1 punkt /*według aktualnych danych Ministerstwa Finansów/: max 15pkt
II. Przewidywane efekty ekonomiczne uzyskane w wyniku realizacji Projektu: max 30pkt
  • powstanie nowych, trwałych miejsc pracy 1 pkt za każde trwałe miejsce pracy: max 20pkt
  • powstanie nowych podmiotów gospodarczych 1 pkt za każde nowy podmiot: max 10pkt
III. Ocena udziałów funduszy własnych beneficjenta: max 10pkt
  • za każdy 1 % dofinansowania poniżej 50% łącznych nakładów w przypadku projektów kanalizacyjnych, drogowych i z zakresu gospodarki odpadami - 1 punkt,
  • za każdy 1 % dofinansowania poniżej 30% łącznych nakładów w przypadku projektów wodociągowych - 1 punkt.
IV. Konieczność szybkiego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych max 10pkt Regionalny Komitet Sterujący dokonuje oceny załącznika "Uzasadnienie potrzeb realizacji projektu". V. Znaczenie społeczno-gospodarcze projektu: max 15pkt
  • liczba przyszłych użytkowników * nie przekroczy 50 - 0 pkt
  • za każdych rozpoczętych 10 użytkowników powyżej 50 - 1 pkt
*Za użytkownika uznaje się gospodarstwo domowe. W przypadku obiektów użyteczności publicznej (szpitale - ośrodki zdrowia, szkoły, urzędy publiczne ) każdy obiekt traktowany jest jako 5 użytkowników, a przy podmiotach gospodarczych, każdy podmiot uznaje się za jednego użytkownika plus jeden umowny użytkownik za każdych 5 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. VI. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców większego obszaru, poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych: max 5pkt Regionalny Komitet Sterujący dokonuje oceny załącznika "Uzasadnienie potrzeb realizacji projektu" UWAGA Każdy projekt, jak to wynika z zasad Programu, winien być spójny z celami strategicznymi rozwoju województwa, oceny w tym zakresie dokonuje Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu.