„Wyobrażenia tworzą rzeczywistość”

Takie motto przyświecało autorom Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2003- 2013, jednogłośnie przyjętej dzisiaj przez Sejmik Województwa Śląskiego
Celem strategii jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji badawczo-rozwojowych, które mają wpływ na wzrost gospodarczy oraz rozwój technologii i nauki. Firmy określane mianem innowacyjnych potrafią w swojej działalności wykorzystać i odważnie wdrażać wyniki badań naukowych, nowatorskie pomysły oraz wynalazki. Rozwój tych firm jest uwarunkowany podejmowaniem wspólnych działań oraz utrzymywaniem ścisłych kontaktów z placówkami naukowymi oraz kontrahentami. Sieć współpracy ma szczególne znaczenie w odniesieniu do małych firm, które działając samodzielnie, dysponują zbyt małym potencjałem by tworzyć grupy badawcze, prowadzić własną strategię marketingową czy też tworzyć sieć sprzedaży swoich produktów. Wyniki badań poprzedzających prace nad Strategią wskazują, iż wśród firm sektora MŚP w województwie śląskim zaledwie 10% charakteryzuje się tzw. wysoką innowacyjnością. Największy odsetek - 60% stanowią firmy o średniej innowacyjności, które posiadają ograniczone kontakty z partnerami i często działają bez określonej strategii. Na pozbawione wyraźnych perspektyw rynkowe przetrwanie jest nastawiona co dziesiąta firma. W warunkach rosnącej konkurencji na rynkach Unii Europejskiej, bez zwiększenia poziomu innowacyjności śląskie firmy już wkrótce nie będą mogły funkcjonować. Regionalna Strategia Innowacji ma sprzyjać tworzeniu sieci współpracy. Dokument zakłada, iż strategia będzie realizowana w 3 obszarach:
  • Zwiększenie udziału firm o wysokiej innowacyjności w ogólnej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Zwiększenie wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego
  • Zapewnienie skutecznego Regionalnego Systemu Innowacji opartego na wzajemnym zaufaniu, kreatywności i nieustannym doskonaleniu.
Aby doprowadzić do wzrostu innowacyjności dokument Regionalnej Strategii Innowacji zakłada m.in. zwiększenie dostępności do informacji o kredytach, technologiach oraz wynalazkach. Zakłada się także wspierania wykorzystania nowoczesnych technologii, rozwijanie współpracy MŚP z otoczeniem. Bardzo ważnym elementem strategii jest także stworzenie oferty szkoleniowo badawczej dostosowanej do potrzeb MŚP. Tworzenie Strategii rozpoczęło się w marcu 2002 i trwało do maja 2003. W pracach nad dokumentem wzięło udział około 600 przedstawicieli firm, instytucji badawczych oraz samorządów, którzy uczestniczyli w warsztatach, konferencjach oraz grupach roboczych. Regionalna Strategia Innowacji jest zgodna z priorytetami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000- 2015 i zbieżna z programami rządowymi, które dotyczą rozwoju innowacyjności. Ponadto, podczas dzisiejszej sesji radni przyjęli dwa dokumenty. „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” stanowi część „Programu ochrony środowiska województwa śląskiego na lata 2001- 2004” oraz wyznacza cele długoterminowe (do 20015). Dokument charakteryzuje gospodarkę wszelkimi odpadami powstającymi na terenie regionu oraz przywożonymi do województwa śląskiego. Istotnym elementem opracowania jest prognoza powstawania odpadów oraz projekty działań na rzecz zmniejszenia zagrożenia środowiska. Powstanie Planu pozwoli na koordynację działań gmin i powiatów w celu stworzenia regionalnych bądź ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami. Plan uzyskał pozytywną opinię Ministra Środowiska oraz Wojewody Śląskiego. Pozytywnie zaopiniowały go także samorządy lokalne. Na 167 gmin, 134 nie wniosły żadnych uwag. Kolejnym, przyjętym przez radnych wojewódzkich, dokumentem był „Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003- 2005.” Prace nad jego ostatecznym kształtem poprzedziły konsultacje społeczne z samorządami lokalnymi, ośrodkami pomocy społecznych oraz instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem programu jest wspieranie działań, które przyczyniają się do integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem, pokonania społecznych barier, negatywnych stereotypów i uprzedzeń. Chodzi o to by beneficjenci Programu otrzymali warunki sprzyjające uczestniczeniu w życiu społecznym na równi z ludźmi zdrowymi. Dokument wyznacza sześć celów operacyjnych:
  • Zintegrowanie i wzmocnienie podmiotów działających w imieniu i na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Usprawnienie systemu informacji dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych w regionie.
  • Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do szkół i uczelni.
  • Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających realizowaniu praw osób niepełnosprawnych.
  • Tworzenie warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych poprzez rozwój kompleksowego systemu rehabilitacji.
  • Wyrównywanie różnic pomiędzy podregionami województwa ląskiego.
O powodzeniu realizacji tego programu zadecyduje szeroka współpraca samorządów oraz organizacji pozarządowych. Będzie ona obejmować m.in. organizację szkoleń, wymianę doświadczeń, wspólne zabieganie o fundusze z Unii Europejskiej. Podczas XI Sesji Radni przyjęli także uchwały dotyczące rozwoju partnerskiej współpracy z Północną Nadrenią - Westfalią oraz organizacji i finansowania X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2004 roku.
Załączniki
Regionalna Strategia Innowacji - pdf (1,11MB)
Regionalna Strategia Innowacji - rtf (zip 1,28MB)