Prace Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Komisja opublikowała raport z działalności w roku 2000
Powołana przez Zarząd Województwa Śląskiego w lipcu ub. roku Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna podsumowała pierwszy rok działalności. W tym okresie komisja omówiła kwestie dotyczące planowania przestrzennego w regionie oraz dyskutowała nt. poprawy jakości przestrzeni publicznej Województwa Śląskiego. Komisja uznała, iż niezbędnym jest podjęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego regionu oraz powołanie centralnej jednostki planistycznej o charakterze wojewódzkiego centrum studiów strategicznych. Komisja będzie ciałem opiniodawczym w sprawach gospodarki przestrzennej mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności regionu. W roku 2001 zorganizowany zostanie konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Do najważniejszych prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w roku bieżącym należeć będą kwestie dotyczące m.in. zagospodarowania przestrzeni otaczającej Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, planu zagospodarowania przestrzennego pasma Odry oraz zabezpieczenia zbiorów Fundacji Przestrzeni Górnego Śląska.