Rozwój partnerskiej współpracy

Odbyło się posiedzenie komisji mieszanej ds. współpracy Województwa Śląskiego i Regionu Nord-Pas de Calais
Rozmawiano o rozwoju współpracy międzyregionalnej oraz podpisano porozumienia dotyczące wspierania rozwoju regionalnego. Delegacji francuskiej przewodniczyła pani Martine Filleul – Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais. Województwo Śląskie reprezentowali Marszałek Michał Czarski i Wicemarszałek Sergiusz Karpiński. Na mocy zawartego porozumienia zostanie uruchomiony program szkoleń dla kadry samorządowej i służb społecznych Województwa Śląskiego z zakresu zarządzania funduszami strukturalnymi: Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (ERDF), Europejskim Funduszem Socjalnym (ESF) oraz Programami INTERREG i EQAL. Drugi rodzaj szkoleń jest związany z realizacją polityki społecznej w takich dziedzinach, jak przeciwdziałanie marginalizacji grup społecznych, kształcenie kadr pracowniczych służb socjalnych, pomocy we wdrażaniu kompleksowego programu wspierania osób niepełnosprawnych a także integracji oraz wspierania osób starszych. Porozumienie zakłada także kontynuację działalności istniejącego w Katowicach od 1997. Biura Współpracy pomiędzy regionem Nord-Pas de Calais a Województwem Śląskim. Do zadań biura należeć będą: promocja regionu, pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz realizowanie projektów i programów współpracy międzyregionalnej. Podczas rozmów określono również wspólne przedsięwzięcia, które będą realizowane w roku 2004. Najważniejszym spośród nich będzie prezentacja walorów turystycznych oraz kultury naszego regionu w ramach Roku Polskiego we Francji a także promocja Województwa Śląskiego podczas cyklu imprez Lille – europejska stolica kultury. Także na Targach Tourissima w Lille zostanie zaprezentowana oferta turystyczna naszego województwa. Ponadto zapowiedziano podjęcie działań związanych z wymianą doświadczeń z zakresu rewitalizacji terenów przemysłowych, współpracy gospodarczej w ramach górnictwa i hutnictwa oraz tworzenia systemów wsparcia finansowego dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Międzyregionalna współpraca z Regionem Nord- Pas de Calais odbywa się na mocy porozumienia zawartego 16 lipca 1999. Podpisanie porozumienia o zasadach dalszej współpracy z Regionem Nord - Pas de Calais oraz deklaracji partnerstwa przy realizacji programu INTERREG III to najważniejsze punkty dzisiejszego programu wizyty przedstawicieli regionów Nord- Pas de Calais oraz Północnej Nadrenii -Westfalii w Województwie Śląskim. Spotkanie zbiegło się ze "Szczytem Młodzieży Regionów Trójkąta Weimarskiego". Marszałek Michał Czarski, pani Martine Filleul oraz Wolfram Kuschke – Szef Kancelarii Premiera Północnej Nadrenii-Westfalii podpisali Deklarację uczestnictwa Województwa Śląskiego w realizacji programu INTERREG. Programy realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INRERREG III C mają na celu umocnienie spójności ekonomicznej i socjalnej państw - stron porozumienia. W promowaniu wspólnych działań, obejmujących poszczególne regiony, nie połączone bezpośrednio granicami geograficznymi, niezwykle ważna jest możliwość wymiany doświadczeń, realizowana poprzez wspólne projekty. Ich celem jest doprowadzenie do współdziałania władz lokalnych i regionalnych celem stworzenia silnej sieci powiązań kooperacyjnych między najlepiej funkcjonującymi ośrodkami realizującymi projekty zawarte w porozumieniu. Istnieją trzy zakresy działań w ramach programu INTERREG III C: międzyregionalne, lokalne i indywidualne. Wśród działań programowych wyodrębniono 3 obszary:
 • restrukturyzacja rolnictwa - obszary i obiekty poprzemysłowe, energia odnawialna, rozwój MŚP, społeczeństwo innowacyjne i informacje
 • polityka społeczna – rewitalizacja, bezrobocie, polityka wobec ludzi starszych
 • nowoczesna administracja - doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej
Ustalono, że partnerem wiodącym w realizacji projektu będzie Północna Nadrenia-Westfalia. Natomiast odpowiedzialnym za programy w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych będzie region Nord-Pas de Calais. Północna Nadrenia-Westfalia poprowadzi programy związane z polityką społeczną, natomiast Województwo Śląskie zrealizuje programy związane z wdrażaniem nowoczesnej administracji. Łączny budżet projektu wynosi 2 mln Euro. Udział Województwa Śląskiego wyniesie 600 tys. Euro. Udział własny Województwa jest szacowany na 150 tys. Euro, pozostałą część region otrzyma z funduszy Unii Europejskiej. Program będzie realizowany w latach 2004-2006.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Podpisanie Deklaracji Partnerstwa Uroczystość podpisana deklaracji Od lewej Marszałek Michał Czarski i Wolfgang Kuschke Podpisanie Porozumienia w sprawie rozwoju regionalnego Podpisanie Porozumienia w sprawie rozwoju regionalnego Od lewej: Wicemarszałek Sergiusz Karpiński i Wiceprzewodnicząca Martine Filleul Martine Filleul – Wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Nord-Pas de Calais