Wojewódzki Zespół PDO

W czasie dzisiejszego spotkania Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) wręczono powołania dla nowych członków
Uroczystość odbyła się dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Do Zespołu powołani zostali m.in.: Wicemarszałek Województwa Jan Grela, Prezes Śląskiej Izby Rolniczej Piotr Kufel, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Ochrony Roślin Józef Płaska oraz Zastępca Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie Stanisław Gardoń. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał na przewodniczącego Zespołu Dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach Norberta Styrca. W ramach dostosowania polskich norm uprawy roślin do standardów UE, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) tworzy system porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego – PDO. W ramach systemu COBORU współpracować będzie m.in. z samorządem województwa. Wojewódzki Zespół PDO będzie organem opiniodawczym i doradczym w sprawach prowadzenia doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych na obszarze województwa. Na podstawie wyników doświadczeń i badań tworzone będą Listy Odmian Rekomendowanych, zawierające informacje o najbardziej przydatnych i polecanych w województwie odmianach roślin uprawnych. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych prof. Edward Gacek.