Jak nieść pomoc niepełnosprawnym: doświadczenia polskie i francuskie

W województwie śląskim niepełnosprawność jest poważnym problemem społecznym i zdrowotnym. Według najnowszych danych w naszym regionie żyje 560,7 tys. niepełnosprawnych osób
Wymagają one stałego wsparcia ze strony państwa, instytucji pomocy społecznej, samorządów oraz organizacji pozarządowych. O tym, jak najlepiej nieść pomoc niepełnosprawnym i przeciwdziałać ich wykluczeniu społecznemu dyskutowali dzisiaj w Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego w Katowicach uczestnicy międzynarodowej konferencji „Osoba niepełnosprawna intelektualnie w społeczeństwie”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Biuro Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego. Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński. Jak podkreślają specjaliści z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Województwo Śląskie należy do województw o najniższym odsetku niepełnosprawnych. Na 1000 mieszkańców przypada 120 niepełnosprawnych. Dla porównania, w województwie lubelskim i małopolskim odsetek ten wynosi 180. Jednak w naszym regionie duża liczba niepełnosprawnych, bo aż 560,9 tys. wymaga stałej pomocy. Z roku na rok wzrasta liczba tych osób. Jedną z głównych przyczyn zwiększania się skali tego zjawiska jest starzenie się społeczeństwa. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń polskich i francuskich w tej dziedzinie. Przedstawiciele Rady Generalnej Departamentu Dolnego Renu przedstawili działania administracji francuskiej na rzecz niepełnosprawnych. W konferencji uczestniczyli także reprezentanci francuskich organizacji pozarządowych, którzy zapoznali uczestników z zasadami działania organizacji oraz doświadczeniami we współpracy z administracją publiczną. W swoich wystąpieniach przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili zasady tworzenia i realizacji polityki społecznej przez samorządy. Halina Misiewicz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przedstawiła „Wojewódzki program na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych”. Konferencji towarzyszyła wystawa prac powstałych podczas warsztatów dla niepełnosprawnych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński  Uczestnicy konferencji  Konferencji towarzyszyły wystawy prac warsztatów terapii zajęciowej