RIS Silesia najlepszą strategią innowacji w kraju

„Wyobrażenia tworzą rzeczywistość – innowacje w regionie śląskim” to temat dzisiejszej konferencji w Sali Sejmu Śląskiego, podczas której przedstawiciele dwóch resortów - Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej - uznali Regionalną Strategię Innowacji RIS Silesia za najlepszą w kraju.
„Mimo powszechnie znanych gospodarczych trudności i społecznych napięć, województwo śląskie przoduje wśród regionów, które nie szukają wyłącznie pomocy z zewnątrz lecz aktywnie starają się o wykorzystanie własnego potencjału sektora MŚP oraz instytucji naukowo-badawczych. Jako pierwsi w kraju stworzyliście regionalną Strategię Innowacji. Wytycza ona cele krótko, średnio i długoterminowe. Wskazuje kierunki rozwoju oraz jego priorytety. Uczy jak kreować i wykorzystywać współpracę teoretyków (zespołów naukowo-badawczych) z praktykami (przedsiębiorcami działającymi na rynku towarów i usług). RIS Silesia uświadamia wagę zaległości do odrobienia i potrzeb do zaspokojenia. Motywuje do ciągłych innowacji nieodzownych w realiach, jakie czekają nas w Unii Europejskiej” - podsumowała prof. Ewa Okoń – Horodyńska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji. Wyrażając uznanie za stworzenie i propagowanie strategii przez Samorząd Województwa, Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw oraz Luka Palmena – menedżera projektu RIS Silesia, Krzysztof Krystowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wskazał na przykład krajów i regionów wysoko rozwiniętych, w których o potencjale gospodarki decyduje poziom inwestycji w innowacyjność rozumianą jako wykorzystywanie rozwiązań naukowych w praktycznym sterowaniu rozwojem gospodarki. „W USA na badania i wdrażanie innowacji przeznacza się 900 dolarów rocznie na jednego mieszkańca, Finlandii 1000 dolarów, podczas gdy w Polsce kwota ta wynosi 64 dolary. Polskie firmy nie korzystają z potencjału placówek naukowo-badawczych. Zaledwie 17% naszych firm raz w roku wprowadza jakąś innowację podczas gdy w USA odsetek ten wynosi 51%. Trudno uzasadnić niechęć do kreowania wzajemnie korzystnych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a placówkami naukowo-badawczymi. Nieufność budzą strategie i programy będące drogowskazami na drodze do innowacji, które na rynkach UE wkrótce staną się dla nas koniecznością. Nikt nie wyobraża sobie wejścia na plac budowy bez dokładnego i fachowo sporządzonego projektu architektonicznego. Czas zatem by zrozumieć, iż strategia innowacji to dokument odgrywający identyczną rolę w przebudowie regionalnej gospodarki” – stwierdził minister K. Krystowski. Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski podkreślił, że wobec wyzwań przyszłości należy zmienić sposób funkcjonowania gospodarki. “Być innowacyjnym to nie tylko slogan, to także sposób na życie. Udział w globalizacji oraz technologiczny awans wymagają, tak od polskiej jak i śląskiej gospodarki nowych umiejętności, innych niż te, które wystarczały nam 20 lat temu. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek o poziomie konkurencyjności województwa śląskiego wobec innych regionów decyduje zdolność do efektywnego wykorzystania naszego gospodarczego i naukowego potencjału” – stwierdził marszałek. Nawiązując do tzw. „pomysłu na Śląsk” marszałek M. Czarski wskazał m.in. na RIS Silesia, Program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego a także na bazę projektów „Partner” jako dowody na to, iż samorządowy „pomysł na Śląsk” istnieje. Jego realizacji powinny służyć m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W latach 2004- 2006 może to być 280 mln euro. Jeżeli do tej kwoty dodamy wkład własny Województwa w tym samym okresie w regionie może zostać zainwestowana kwota ok. 450 mln euro. Na wdrożenie, realizowanych przez rząd, sektorowych programów operacyjnych region śląski może otrzymać ok. 1,2 mld euro. Zachęcając do dokładnego zapoznania się ze strategią oraz włączenia się do działań w ramach dziewięciu roboczych grup eksperckich, marszałek Michał Czarski wyraził nadzieję, iż liczny i aktywny udział instytucji sektora badawczo-rozwojowego we wdrażaniu RIS Silesia przyspieszy, oparty o innowacje i wiedzę rozwój naszego województwa, wzmacniając jego pozycję na konkurencyjnym rynku Unii Europejskiej. Właśnie tak należy postrzegać urzeczywistnienie hasła, które przyświecało współtwórcom tego przedsięwzięcia: „Wyobrażenia tworzą rzeczywistość”.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Konferencja prasowa. Od lewej: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Ewa Okoń- Horodyńska, marszałek Michał Czarski, menedżer projektu Luk Palmen  Podsekretarz Stanu Ewa Okoń- Horodyńska  Krzysztof Krystowski, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej