Bliżej funduszy strukturalnych

W ostatnią fazę wkraczają przygotowania do absorbcji środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, który jest jednym z sześciu programów operacyjnych wspierających realizację Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006
Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa. Środki te będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE. ZPORR powstał przy dużym zaangażowaniu samorządów regionalnych, które na każdym etapie wielomiesięcznych prac uczestniczyły w dyskusji nad celami, priorytetami i kształtem poszczególnych działań programu. W latach 2004 – 2006 Województwo Śląskie otrzyma z Funduszy Strukturalnych UE kwotę 279 mln 931 tys. euro. Ilość rzeczywiście wykorzystanych środków zależeć będzie od jakości wniosków. Ostateczny rozdział w/w kwoty na finansowanie poszczególnych priorytetów i działań (17) zostanie określony przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, przy czym Samorząd Województwa Śląskiego postuluje by alokacja tych środków była geograficznie zróżnicowana oraz uwzględniała specyfikę potrzeb i społeczno-gospodarczą charakterystykę danego regionu. W toku negocjacji nad ZPORR, Komisja Europejska przyjęła wnioski Województwa Śląskiego oraz strony rządowej dotyczące m.in. poszerzenia projektu Programu o zapisy dotyczące inwestycji w obiekty sportowe oraz szpitale. Wnioski o dotacje będą mogły składać samorządy lokalne, uczelnie, ośrodki badawczo - naukowe oraz organizacje pozarządowe oraz mikroprzedsiębiorstwa. Najlepsze projekty uzyskają 75% dofinansowania, wyjątek stanowią projekty związane z rozwojem transportu miejskiego w aglomeracji, gdzie górny limit finansowego wsparcia wynosi 50% oraz projekty przedsiębiorstw. Wnioski o dotacje będą rozpatrywane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jedynie projekty zgłaszane w ramach trzech działań w priorytecie drugim (Rozwój zasobów ludzkich) będą rozpatrywane przez Wojewódzki Urząd Pracy a w przypadku działań związanych z promocją przedsiębiorczości oraz mikroprzedsiębiorstwami w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ocena i kwalifikacja wniosków odbędzie się w czterech etapach:
  1. ocena formalna – Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego
  2. ocena merytoryczna i techniczna – panel ekspertów powołany przez Zarząd Województwa
  3. opinia Regionalnego Komitetu Sterującego
  4. decyzja Zarządu Województwa Śląskiego
Załączniki