Narada w Komendzie Wojewódzkiej Policji

Na zaproszenie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, nadinspektora Kazimierza Szwajcowskiego, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski uczestniczył w naradzie podsumowującej pracę śląskiej policji w roku 2003
W spotkaniu komendantów jednostek Policji z terenu województwa śląskiego uczestniczyli także Wojewoda Lechosław Jarzębski oraz zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinspektor Zbigniew Chwaliński. Goście narady zapoznali się ze sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie województwa w minionym roku. W naszym regionie odnotowano łącznie 192 702 przestępstwa, o 5,5% więcej niż w roku 2002. Nieznacznie wzrósł poziom wykrywalności i obecnie wynosi 46%. Dominują przestępstwa kryminalne (83%) a wśród nich kradzieże mienia, kradzieże z włamaniem oraz tzw. drobna przestępczość. Niepokojąco bo o ponad 17% wzrosła ilość rozbojów i wymuszeń rozbójniczych. Największy wzrost przestępczości kryminalnej odnotowano w Raciborzu (19%), Zabrzu (17,6%) oraz Będzinie (14,5%). Największy spadek przestępczości stwierdzono w Myszkowie (12,9%) oraz Świętochłowicach (8,2%). Nadal wzrasta ilość kradzieży samochodów. W tej kategorii w roku 2003 odnotowano 7920 przestępstw. Wskaźnik wykrywalności tych przestępstw w naszym województwie to zaledwie 8,6 %. Pod względem ilości zgłoszonych włamań i kradzieży samochodów przodują Gliwice (1189) i Katowice (1156). Poziom przestępczości stopniowo wzrasta i jest związany z nasileniem się negatywnych zjawisk w życiu publicznym, zubożeniem społeczeństwa, bezrobociem i pogłębianiem się patologii społecznych. Tendencję spadkową wykazuje statystyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, w tym zabójstw. Poprawiła się znacznie wykrywalność przestępstw narkotykowych. Ciągle wzrasta ilość przestępstw gospodarczych i nasila się korupcja. "By skutecznie przeciwdziałać wzrostowi przestępczości należy wzmacniać działania prewencyjne oraz poprawić rozpoznanie środowiska przestępczego poprzez stosowanie nowoczesnych form i metod pracy operacyjnej. Należy poprawić także poziom postępowań przygotowawczych w formie śledztw i dochodzeń. W działaniach profilaktycznych wskazane jest również zaktywizowanie czynników społecznych – samorządów terytorialnych, lokalnych społeczności, instytucji, organizacji i stowarzyszeń" – czytamy w sprawozdaniu za rok 2003. Przekazując śląskim policjantom wyrazy uznania oraz podziękowania za troskę o bezpieczeństwo i ład w naszym regionie, marszałek Michał Czarski przedstawił inicjatywy Samorządu Województwa zmierzające do poprawy finansowej kondycji oraz warunków pracy śląskich policjantów. Marszałek przedstawił także możliwości wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych do wspomagania działań i funkcjonowania policji. Ponadto, marszałek poinformował zebranych o staraniach Samorządu Województwa o przekazanie Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie nieruchomości przy ul. Kopernika 44 z przeznaczeniem na nową siedzibę Komisariatu I Policji w Częstochowie.