Mamy budżet na rok 2016

Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,5 mld zł, dochody ok. 1.4 mld zł

Z ogólnej zaplanowanej kwoty dochodów na rok 2016 dochody bieżące to 1,07 mld zł, co stanowi 75,2 % ogółu dochodów. Pozostałe 24,8%, tj. 351,9 mln zł, to dochody majątkowe.

Głównym źródłem dochodów Województwa Śląskiego są dochody własne w wysokości ok. 1 mld zł, a podstawowymi źródłami dochodów w tej grupie są wpływy w podatkach PIT i CIT. Ponad 10% dochodów budżetowych stanowi subwencja ogólna, którą planuje się w wysokości ok. 152,2 mln zł. Kolejnym źródłem dochodów są dotacje celowe na zadania własne, które planuje się w 2016 roku w kwocie ok. 209,1 mln zł, co stanowi to 14,8% dochodów budżetu. Kwotę dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzupełniają dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w kwocie ok. 50,1 mln zł.

Oszacowane na 2016 rok dochody są o 23% niższe od tegorocznych. Wpływ na to ma przede wszystkim spadek dotacji celowej na realizację Drogowej Trasy Średnicowej, która z 482 mln zł w 2015 roku spadła do 45 mln zł.

Wydatki budżetu Województwa na 2016 rok planuje się w wysokości ponad 1,5 mld zł. Projekt uchwały budżetowej jest zrównoważony przychodami w wysokości ok. 200,5 mln zł, w tym kredytem na ponad 159,4 mln zł. Ma on zostać zaciągnięty m.in. na modernizację Stadionu Śląskiego (ok. 69.8 mln zł), wkład do projektu „Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni nowego Muzeum Śląskiego (8,9 mln zł), rozbudowę Centrum Rehabilitacji REPTY (1,6 mln zł) oraz częściową spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (ok. 79,1 mln zł).

W budżecie na 2016 rok ujęte są rozchody na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych przez Województwo Śląskie w latach 2010-2014 w wysokości ponad 84,3 mln zł.

Do zadań priorytetowych na rok 2016 Zarząd Województwa zaliczył modernizację Stadionu Śląskiego, rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z infrastrukturą przy Muzeum Śląskim, termomodernizację Teatru Rozrywki, przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej oraz przygotowanie się do realizacji inwestycji drogowych w ramach RPO.

W 2016 największe wydatki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 730,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (148,2 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (127,5 mln zł), kulturę fizyczną (79,1 mln zł) oraz zdrowie (74,3 mln zł).

Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w 2016 roku Województwo Śląskie przeznaczy 180 mln zł. Z tej kwoty 140 mln zł mają otrzymać Koleje Śląskie, a resztę Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Na drogi wojewódzkie zarezerwowano w budżecie ok. 337 mln zł. Do największych inwestycji zaliczyć należy m.in. budowę obwodnic: Pawłowic jako odcinek Drogi Głównej Południowej (ok. 51,3 mln zł), Myszkowa (18,5 mln zł) i Sośnicowic (ok. 15 mln zł). Za ok. 14,1 mln zł przebudowywana będzie DW na odcinku Żarki-Myszków. W 2016 roku na przebudowę DW 913 na odcinku od DK S-1 Węzeł „Lotnisko” do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 913 z ul. Józefa Piłsudskiego w Pyrzowicach przeznaczono ok. 7,4 mln zł.

Na przedsięwzięcia drogowe na drogach wojewódzkich realizowane jako projekty RPO na lata 2014-2020 zarezerwowano ok. 156,8 mln zł. Bieżące remonty oraz utrzymanie dróg wojewódzkich mają kosztować łącznie ok. 69 mln zł.

W dziedzinie kultury największy wydatek inwestycyjny w wysokości ok. 12,4 mln zł zostanie skierowany na rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej na terenie nowego Muzeum Śląskiego.

Wśród inwestycji w ochronę zdrowia należy wymienić utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie (ok. 2,6 mln zł) oraz rozbudowę Górnośląskiego Centrum rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach (ok. 2,9 mln zł).

W 2016 roku inwestycje na Stadionie Śląskim wyniosą ok. 69,8 mln zł.

Przed przyjęciem budżetu radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025. Jej podstawowym założeniem jest realne ujęcie strony dochodów, jak i wydatków Województwa Śląskiego we wszystkich latach objętych prognozą. W celu zapewnienia wykorzystania środków europejskich przewiduje ona stosowne dochody i wydatki na wkład własny do projektów realizowanych w ramach obecnej perspektywy finansowej UE. W latach 2016-2025 wydatki bieżące nie przewyższają prognozowanych w tym czasie dochodów bieżących, a zatem Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymóg równowagi wewnętrznej. Również rzeczywisty, indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia utrzymuje się poniżej dopuszczalnych limitów wartości.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała Sejmiku