Pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw

Fundusz Górnośląski S.A. w Katowicach uruchomił procedurę udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest skłonienie przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Pożyczki mogą być przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, np. zakup, uzbrojenie i rekultywację gruntów, budowę i remont budynków lub budowli związanych z działalnością pożyczkobiorcy, a także na zakup maszyn i urządzeń oraz nowych środków transportu. Na pożyczki dla MŚP przeznaczono 29,1 mln zł. Środki te będą udostępnione przez Bank Rozwoju Rady Europy w oparciu o umowę kredytową zawartą z rządem RP na finansowanie tzw. "Funduszu dla Śląska". Pożyczki udzielane będą w kwocie od 20 do 500 tysięcy złotych. Maksymalna wysokość pożyczki wynika z przemnożenia kwoty 20 tysięcy złotych przez liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Udział własny wnioskodawcy musi wynosić min. 25%, a kwota pożyczki może wynosić do 25% kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. Pożyczki udzielane będą przez banki, które podpisały bądź podpiszą z Funduszem Górnośląskim stosowną umowę o współpracy. Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną lub usługową od co najmniej 12 miesięcy. Muszą one realizować projekt inwestycyjny, w wyniku którego powstają nowe miejsca pracy oraz wykazać, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zmniejszyły zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych. Kredyt może być udzielony na okres do 7 lat. Istnieje możliwość umorzenia całej części kapitałowej pożyczki pod warunkiem utworzenia i utrzymania przez minimum 2 lata zadeklarowanej ilości miejsc pracy. Wnioski przyjmowane będą od 23 lutego 2004 r. w siedzibie Funduszu Górnośląskiego (ul. Sokolska 8, Katowice, tel. +48(32) 201 00 05, fax: +48(32) 253 88 28). Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw jest kolejnym finansowym instrumentem "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". W ramach rządowego kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy, Województwo Śląskie otrzymało pierwszą transzę na jego realizację w wysokości 103,9 mln zł. W rozstrzygniętym już konkursie na dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów spośród 95 złożonych wniosków Zarząd Województwa zatwierdził 62. Samorządy otrzymają 74,8 mln zł dotacji.
Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Materiały do pobrania