W tym roku ponad 9 mln zł dla organizacji pozarządowych

Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

„W tym roku zabezpieczyliśmy ponad 9 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. Wspieramy projekty związane z ochroną i promocją zdrowia, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, rekreacją i promocją regionu” – mówi Katarzyna Błaszczyk-Domańska zajmująca się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego współpracą z trzecim sektorem.

Szczegółowy zakres działań określa „Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Najwięcej środków, bo około 6 mln zł Zarząd Województwa przeznaczył na realizacje zadań w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Wspierane będą działania upowszechniające kulturę fizyczną oraz zapewniające bezpieczeństwo osobom przebywającym w górach. 145 000 zł przeznaczonych zostało na organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz organizację imprez prestiżowych dla województwa. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpi do 18 lutego 2016 roku.

Trzecim, ogłoszonym przez Referat Sportu w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, jest konkurs dotyczący wyłonienia realizatora projektu pod nazwą „Junior Sport”. Zakłada on realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w różnych dyscyplinach sportowych. Na ten cel przeznaczono kwotę 100 000 zł. Termin składania ofert mija 3 lutego br.

„Ważnym obszarem, który województwo wspiera poprzez dotacje dla organizacji pozarządowy, jest ochrona i promocja zdrowia” – mówi Katarzyna Błaszczyk-Domańska – „Konkursy w tej dziedzinie ogłaszają Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza w tym roku 4 otwarte konkursy ofert w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych i 1 konkurs na rzecz osób niepełnosprawnych. Na trzy zadania: profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka cukrzycy oraz profilaktyka zakażeń HIV/AIDS, Zarząd Województwa przeznaczył po 60 tys. na każde z nich. 200 000 zł przeznaczone zostanie na działalność wspomagającą promocję zdrowia psychicznego i upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Termin składania ofert w przypadku pierwszych trzech konkursów mija 21 marca, ostatniego – 31 marca.

100 000 zł przeznaczono na realizację dwóch zadań na rzecz osób niepełnosprawnych: po połowie na „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz organizację „Zawodów Sportowo - Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych”. W budżecie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przewidziano jeszcze 110 000 zł na realizację projektów w ramach tzw. „małych grantów”.

„Małym grantem” nazywa się potocznie dotację od samorządu do wysokości 10 000 zł. O te pieniądze organizacje pozarządowe mogą się starać poza konkursem dotacyjnym” – wyjaśnia Błaszczyk-Domańska.

Wojewódzkie programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W ramach otwartych konkursów zrealizować będzie można zadania związane z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym (390 000 zł) oraz narkomanii (190 000 zł). Także i w tym wypadku przewidziano ubieganie się o wsparcie w formie tzw. małych grantów – po 20 000 zł.

500 000 zł zostanie rozdysponowane pomiędzy organizacje działające w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Wspierane będą zadania o zasięgu regionalnym, które w szczególności podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, wykorzystują ich kreatywność i zaangażowanie oraz mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Do 24 lutego można ubiegać się o dofinansowanie zadań wpisujących się w motyw przewodni tegorocznej INDUSTRIADY – przemysłowe legendy - odbywających się w obiektach znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki, albo mających tytuł „Obiekt zaprzyjaźniony INDUSTRIADY”. Do rozdysponowania jest kwota 300 tyś złotych, termin rozstrzygnięcia – do 23 marca.

Do 17 lutego można składać wnioski w otwartym konkursie ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na co przeznaczono 162 500 zł. O wsparcie ze strony samorządu mogą zabiegać organizatorzy konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów oraz innych imprez o tematyce gospodarczej oraz promotorzy atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych województwa śląskiego. W 2015 dotację otrzymały m.in. Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych – organizator VIII Forum Nowej Gospodarki, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach na organizację i promocję V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w ramach VI edycji konkursu „MARKA –ŚLĄSKIE” – konkursu promocji Województwa Śląskiego.

70 000 zł zostanie przeznaczone na wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym. Ze środków tych będzie można m.in. oznaczać, wytyczać, znakować i utrzymywać szlaki turystyczne oraz kulturowe.

Wydział Terenów Wiejskich w pierwszej połowie 2016 r. planuje ogłosić dwa otwarte konkursy ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Pierwszy dotyczyć będzie zadań związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020. Celem drugiego będzie wsparcie działań promujących ów program. Ogólnie na wsparcie tych dwóch zadań planuje się przeznaczyć z budżetu województwa kwotę do wysokości 600 000 zł.

Linki do stron zewnętrznych
Na stronie ngo.slaskie.pl znajdują się wszystkie informacje związane z III sektorem.