Unijne wsparcie dla gmin na przygotowanie do rewitalizacji

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji

Konkursie odbywa się w ramach II naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

W konkursie mogą brać udział pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dziś do 8 lipca 2016 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września 2016 roku.

Maksymalna wartość projektu jednego wnioskodawcy nie może przekraczać 200 000 zł, przy czym wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie w BIP
Szczegóły na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego