Zalecenia dla korzystających z oferty biur podróży

Osoby korzystające z usług biur oraz pośredników turystycznych, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, powinny pamiętać o kilku ważnych sprawach

Każdy przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne powinien posiadać wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzony przez właściwego dla siedziby organizatora marszałka województwa.

Rejestry tworzą Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki Pośredników Turystycznych prowadzoną przez Ministra Sportu i Turystyki. Dane dotyczące organizatorów turystyki zawarte w ewidencji są jawne i każdy klient ma możliwość sprawdzić, czy dany organizator turystyki działa zgodnie z prawem oraz czy wpis do rejestru jest aktualny: turystyka.gov.pl 

Przed podpisaniem umowy warto zapoznać się także z zapisami w tej ewidencji. Zawierają one takie informacje, które można porównać z ofertą biura podróży. Należą do nich: zasięg terytorialny prowadzenia działalności, terminy i wysokości przedpłat. W przypadku stwierdzenia różnic tych zapisów z przedstawioną ofertą warto poszukać innego organizatora, a wątpliwości zgłosić do Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego.

W ewidencji można sprawdzić, czy wszczęto wobec firmy turystycznej postępowanie o wykreślenie z rejestru lub czy nie jest ono objęte zakazem prowadzenia działalności. W takiej sytuacji zaleca się rezygnację z podpisania umowy.

W ewidencji znajduje się także informacja o wysokości zabezpieczenia finansowego, jakie składa biuro turystyczne u ubezpieczyciela. Jest to podstawowy warunek, aby znaleźć się w rejestrze. Tą kwotą zabezpieczenia dysponuje marszałek, organizując powrót turystów w wypadku zgłoszenia przez biuro niewypłacalności. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, akcja sprowadzania klientów jest realizowana do wysokości środków w ramach zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki.

Po odliczeniu z zabezpieczenia finansowego kosztów powrotu klientów do kraju pozostałe pieniądze są wypłacane przez ubezpieczyciela poszkodowanym klientom. Dotyczy to zarówno turystów, którym skrócono wakacje, jak i tych, którym odwołano wyjazd z powodu ogłoszenia przez biuro niewypłacalności.

Turyści mogą także egzekwować indywidualnie swoje roszczenia wobec organizatora wyjazdu na drodze sądowej.

Należy mieć na uwadze, że w rejestrze nie ma informacji na temat kondycji finansowej biura. Urzędy marszałkowskie nie mają kompetencji prawnych do zbierania tego typu informacji. W wypadku większych wątpliwości eksperci z branży turystycznej zalecają także sprawdzenie opinii o organizatorze na forach internetowych lub wśród znajomych, którzy korzystali z oferty zorganizowanego wypoczynku. Referencją dla biura może być także certyfikat rzetelności Polskiej Izby Turystyki. Wiarygodność biura można sprawdzić w rejestrach dłużników. Za tę usługę należy jednak zapłacić.

Rozmawiając z biurem turystycznym, klient ma prawo poprosić o okazanie wpisu do rejestru i aktualnego zabezpieczenia finansowego. Numer wpisu do rejestru powinien znajdować się na każdej umowie zawieranej między klientem a organizatorem turystyki.

Wybierający się w podróż, musimy pamiętać, że agent, który sprzedaje imprezy innych organizatorów posiadających wpis do rejestru, sam jest zwolniony z tego obowiązku i działa jedynie jako zwykły przedsiębiorca. Działalność agenta opiera się na umowie agencyjnej zawartej z danym organizatorem wpisanym do rejestru. Umowa z klientem natomiast zawierana jest na druku organizatora, gdzie jedynie występuje pieczątka agenta, który sprzedał imprezę. Całą odpowiedzialność za organizację imprezy ponosi zawsze organizator turystyki.

Jeśli jesteśmy niezadowoleni z usługi, możemy złożyć reklamację u organizatora turystyki w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. W przypadku składania reklamacji powinniśmy pamiętać, że jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. Jeżeli odpowiedź biura nie jest dla klienta satysfakcjonująca, roszczenia można skierować na drogę sądową.

Pytania w sprawie organizatorów turystyki należy składać do Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 


tagi: