Jak pozyskać pieniądze na rozwój firmy?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie do sali Sejmu Śląskiego przybyło dzisiaj ok. 150 przedsiębiorców sektora MŚP, samorządowcy oraz przedstawiciele agencji i instytucji wspierających rozwój małego i średniego biznesu.
"Instrumenty finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw" – pod takim hasłem odbyła się pierwsza konferencja zorganizowana przez powstałe w grudniu 2003 "Śląskie Konsorcjum Rozwoju Przedsiębiorczości". Głównym celem spotkania była prezentacja możliwości pozyskania przez MŚP funduszy w ramach realizowanych przez Województwo Śląskie unijnych programów przedakcesyjnych oraz strukturalnych. Konferencję otworzył przewodniczący Konsorcjum Bogusław Holeksa, który podkreślił, że Śląskie Konsorcjum jest pierwszą i jedyną tego typu organizacją w kraju. "Działamy zgodne z zasadami określonymi przez Unię Europejską. Chcemy kreować i stymulować współdziałanie firm w zakresie podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności" – powiedział Bogusław Holeksa. Zwracając się do gości konferencji Marszałek Województwa Michał Czarski stwierdził, że najważniejszym celem konsorcjum powinno być rozpowszechnianie informacji o dostępności instrumentów i procedur przydatnych dla rozwoju firm. Cenny może być także udział Konsorcjum we wdrażaniu do codziennej praktyki rozwiązań umożliwiających nowoczesne i konstruktywne udoskonalanie funkcjonowania MŚP. W przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej bardzo ważna jest dobra organizacja współpracy firm, wymiana doświadczeń i przygotowanie się do działania w oparciu o istniejące i przygotowywane regulacje prawne oraz własne doświadczenia" - podkreślił marszałek. Wiceprezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Barbara Daniel przedstawiła możliwości pozyskiwania przez sektor MŚP dotacji w ramach programów PHARE, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw". Joanna Schmid– wiceprezes Funduszu Górnośląskiego prezentowała zasady pozyskiwania kredytów z instrumentu finansowego "Linia pożyczek dla MŚP", utworzonego w ramach Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Podczas konferencji przedstawiono także zasady działania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Przedstawiciele śląskich banków informowali o ofercie usług dedykowanych sektorowi MŚP. W trakcie konferencji zorganizowano także panel informacyjny dotyczący zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw. Odbyły się także zajęcia warsztatowe dotyczące wypełniania wniosków o dotacje z funduszy strukturalnych. Śląskie Konsorcjum Rozwoju Przedsiębiorczości skupia 20 agencji rozwoju regionalnego działających w województwie śląskim. Jego celem jest praca na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Konsorcjum chce sprzyjać transferowi nowych technologii, wykorzystaniu programów pomocowych UE oraz wdrażaniu jednolitego systemu informacji.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Na konferencję przybyło wielu przedsiębiorców, samorządowcy oraz przedstawiciele agencji wspierających MŚP Konferencję otworzył przewodniczący Konsorcjum Bogusław Holeksa Przemawia marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski Spotanie cieszyło się sporym zainteresowaniem