Wsparcie na rzecz równouprawnienia

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na projekty dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn
Celem konkursu jest promocja równouprawnienia oraz przełamywanie stereotypów dotyczących praw kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i zawodowym. O granty mogą ubiegać się stowarzyszenia non profit o charakterze ponadnarodowym działające w przynajmniej trzech krajach Unii Europejskiej, posiadające w statucie zapisy o prowadzeniu działalności na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Mogą aplikować również przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych z trzech lub więcej krajów członkowskich UE. Złożone wnioski powinny uwzględniać założenia programu Community Framework Strategy on Gender Equality (2001-2005). W szczególności powinny obejmować takie obszary jak: życie zawodowe i publiczne, równouprawnienie w dostępie do stanowisk politycznych i administracyjnych oraz prawa społeczne i obywatelskie. Budżet konkursu wynosi 4 mln 750 tys. euro. Na realizację projektu można otrzymać do 500 tys. euro. Realizacja projektów musi rozpocząć się jesienią 2004 i powinna trwać około 15 miesięcy. Termin składania wniosków mija 7 czerwca 2004. Decyduje data stempla pocztowego. Założenia programu są dostępne na stronie Komisji Europejskiej. Informacje oraz formularze aplikacyjne można również uzyskać w Komisji Europejskiej: e-mail: EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int Dodatkowych informacji udziela Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: Paweł Klimek Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles tel.: +32.2.514.77.67 fax: +32.2.733.92.55 e-mail: rosv.brussels@silesia-region.pl