Druga edycja konkursu w dziedzinie kultury

670 000 zł na realizację ofert wyłonionych w konkursie
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił drugą edycję konkursu na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2004. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia samorządu terytorialnego, a także jednostki organizacyjne administracji publicznej. Druga edycja konkursu obejmuje przedsięwzięcia, których realizacja rozpoczyna się po 31 maja 2004. Celem konkursu jest wspieranie działań o zasięgu ponadlokalnym na rzecz upowszechniania kultury, wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym oraz prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd przeznaczył 670 000 zł. W konkursie dotowane będą projekty dotyczące organizacji festiwali, konkursów, przeglądów, konferencji, seminariów, wystaw i plenerów, a także wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, periodyków i książek. Dofinansowane mogą być działania związane z tworzeniem i rozbudową systemów informacji o kulturze w regionie, promocją dziedzictwa kulturowego oraz promocją wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie województwa śląskiego. Zgodnie z prawem wprowadzono nowe procedury wspierania zadań publicznych z budżetu Województwa Śląskiego. Obecnie wszystkie przedsięwzięcia muszą być zgłaszane do otwartego konkursu ofert. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Ich rozpatrzeniem zajmie się komisja powołana przez Zarząd Województwa. Oferty należy składać do 26 kwietnia 2004 w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, pok. 481 tel. +48 (32) 256 24 38 lub +48 (32) 20 78 480) lub międzywydziałowych zespołach zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku–Białej (ul. Piastowska 40, tel. +48 (33) 813 63 04) i Częstochowie (ul. Sobieskiego 7 tel. +48 (34) 378 21 24). W tym roku w ramach I edycji konkursu złożono 222 oferty. Na realizację 95 projektów przeznaczono 450 tys. zł. Listę dofinansowanych projektów zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.
Załączniki
Ogłoszenie o konkursie